Income tax calculating model in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Income tax calculating model in Lithuania
In the Book:
Accounting, audit and taxes: proceedings of the conference, Tallinn, October 26-27, 2006. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. P. 131-137
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Mokesčiai / Taxation.
Summary / Abstract:

LTLietuvos įmonių apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas iš pajamų atimant neapmokestinamas pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus. Ne visos pajamos yra apmokestinamos. Nustatyta 11 rūšių neapmokestinamųjų pajamų. Įmonių sąnaudos Pelno mokesčio įstatyme vadinamos atskaitymais. Leidžiami atskaitymai apima visas įprastas tokiai įmonės veiklai išlaidas, kurios patiriamos pajamos uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai yra labiau konkretizuoti todėl, kad yra konkrečiai išvardinti šių rūšių atskaitymai: ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, ilgalaikio materialaus turto eksploatacijos, remonto ir rekonstrukcijos sąnaudos, komandiruočių sąnaudos, reklamos ir reprezentacijos sąnaudos, natūralios netekties nuostoliai, įvairūs mokesčiai, beviltiškos skolos, įmokos darbuotojų naudai, specialūs kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai, parama, narių mokesčiai, įnašai ir įmokos, mokestinio laikotarpio nuostoliai. Taip pat įstatyme konkrečiai išvardinti ir neleidžiami atskaitymai. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas finansinėje apskaitoje skiriasi todėl, kad yra reglamentuota Lietuvos apskaitos standartuose. Trumpiau tariant, nėra tokių griežtų reikalavimų pripažįstant finansines pajamas ir sąnaudas, kaip skaičiuojant pelno mokestį. Dėl šių skirtumų iškyla problema, kaip palyginti finansines su apmokestinamomis pajamomis, o sąnaudas – su atskaitymais. Pasiūlytas pelno mokesčio apskaičiavimo modelis gali palengvinti pelno mokesčio apskaičiavimo procesą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Įmonės; Pelnas; Apmokestinimas; Pelno mokesčiai.

ENTaxable profit of a Lithuanian company should be calculated deducting from revenue non-taxable revenue, allowable deductions and deductions of limited amounts. Not all revenue are taxable. There are eleven listed non-taxable revenue types. Company‘s expenditures in the Law are called deductions. But allowable deductions may include all the usual costs that a company actually incurs for the purpose of earning revenue or receiving economic benefit. Deductions of limited amounts are more concrete because there are listed such kind deductions: depreciation or amortisation expenditures of long-term assets, operating, repair and renovation expenditures of long-term tangible assets, expenditures of business trips, expenditures of advertising and promotional activities, expenditures of natural loss, taxes, bad debts, contributions for the benefit of employees, specific provisions of credit institutions and insurance undertakings, sponsorship, membership fees, payments and contributions, losses for the tax period. Non-allowable deductions are listed in the Law also. Recognition of revenue and expenditure in financial accounting is different because it is regulated in Lithuanian Accounting Standards. Shortly, there are no such strict requirements to recognise revenue and expenditure as calculating income tax. Because of these differences arise a problem how to compare financial revenue with taxable revenue and all expenditure with deductions. Offered income tax calculating model may make tax calculating process easier. [From the publication]

ISBN:
9985894979
Related Publications:
Sąnaudų pripažinimo lyginamoji analizė : Lietuvos, Latvijos ir Švedijos pavyzdžiu / Gailutė Gipienė, Rasa Kanapickienė, Raimonda Lepečkienė. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 2008, t. 2, p. 77-86.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4236
Updated:
2013-04-28 16:02:41
Metrics:
Views: 25
Export: