Refleksje po lekturze artykułu recenzyjnego pióra Edwarda Opalińskiego Sejm czasów Zygmunta III

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Refleksje po lekturze artykułu recenzyjnego pióra Edwarda Opalińskiego Sejm czasów Zygmunta III
In the Journal:
Kwartalnik Historyczny. 2012, t. 119, z. 1, p. 77-90
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Parlamentarizmas; Seimas; Zigmantas Vaza, 1566-1632 (Zygmunt III Vaza; Sigismund).
EN
Diet; Parliamentarism; Sejm; Sigismund III Vasa.
Summary / Abstract:

LTLenkijos ir Abiejų Tautų Respublikos (ATR) parlamentarizmo istorija šiais laikais sulaukia didelio istorikų dėmesio. Šiame tekste Izabela Lewandowska-Malec atsako į Edwardo Opalińskio recenziją, kurioje aptariama jos monografija Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587–1632), Kraków 2009. Recenzijos autorius pats yra parašęs kelias monografijas, skirtas Lenkijos parlamentarizmo ir politinės kultūros istorijai 1587–1652 m. Todėl jo susidomėjimas Lewandowskos-Malec knyga nestebina. Recenzuodamas šią monografiją Opalińskis atkreipė dėmesį į joje pasitaikančias faktografines klaidas, kurias pati autorė pripažįsta. Tačiau daugelis kitų Opalińskio kritinių pastabų, anot jos, yra klaidingos arba diskutuotinos. Recenzentas didelį dėmesį skyrė knygoje tyrinėtai ekstraordinarinių seimų genezės problemai, tačiau jo paties vertinimas yra klaidinantis. Aptardamas Henriko artikulus recenzentas daro logines klaidas. Monografijos autorė skeptiškai vertina recenzento požiūrį, kad ATR valdovas Zigmantas III Vaza pats savarankiškai spręsdavo dėl ordinarinių seimų trukmės. Tai neabejotinai lėmė ir bajorijos pozicija. Opalińskis apkaltino autorę kompetencijos stoka teisės istorijos srityje, tačiau pats, anot jos, šioje srityje neretai klysta. Opalińskis savo recenzijoje išreiškė mintį, jog kai kurie autorės pasirinkti apibrėžimai nėra teisingi. Visgi su jo pasiūlymais autorė nelinkusi sutikti. Anot jos, apie monografijos vertę bus galima spręsti tuo atveju, jeigu skaitytojai atras joje atsakymą į klausimą, kokiu būdu funkcionavo Lenkijos seimas.

ENNowadays the history of parliamentarism of Poland and the Polish-Lithuanian Commonwealth attracts a great attention of historians. In this text Izabela Lewandowska-Malec responds to Edward Opaliński's review, which discusses her monograph of the Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawączą (1587-1632), Kraków 2009. The author of the review himself has written several monographs dedicated to the history of Polish parliamentarism and political culture in 1587-1652. Therefore, his interest in Lewandowska-Malec's book is not surprising. When reviewing this monograph, Opaliński drew attention to the factual errors that the author acknowledges. However, many other critical remarks by Opaliński, according to her, are false or debatable. The reviewer has paid much attention to the problem of extraordinary Sejm's genesis studied in the book, but his own assessment is misleading. When discussing Henry's articles, the reviewer makes logical mistakes. The author of the monograph is sceptical about the reviewer's view that the ruler of the Polish–Lithuanian Commonwealth, Sigismund III Vasa, independently decided on the duration of the ordinary Sejm's sessions. The position of the nobility also had an undoubted influence on that. Opaliński accused the author of lack of competence in the field of legal history, but, according to her, he often makes mistakes in this field. In his review Opaliński expressed the idea that some of the definitions chosen by the author are incorrect. However, the author is not willing to accept his suggestions. According to her, the value of the monograph can be judged if readers find an answer to the question of how the Polish Sejm functioned.

ISSN:
0023-5903
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42282
Updated:
2017-01-29 15:52:09
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: