A Child as a physical activity stimulator in a family

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Child as a physical activity stimulator in a family
Alternative Title:
Vaikas - fizinio aktyvumo skatintojas šeimoje
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2012, Nr. 2 (68), p. 38-45
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas; Fizinis aktyvumas; Fizinė veikla; Skatinimas; Vaikas; Šeima.
EN
A child; A family; Child; Collaboration; Family; Physical activity; Stimulation.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – ištirti kai kuriuos 5–6 metų vaikų šeimų fizinio aktyvumo ir fizinio ugdymo darželyje ypatumus ir įvertinti sukurto ugdomojo projekto, skatinančio šeimos fizinį aktyvumą, veiksmingumą. Buvo taikomi šie tyrimo metodai: šeimos fizinio aktyvumo skatinimo projektas, anketinė apklausa, grupiniai pokalbiai su vaikais, matematinė statistika. Projektas vyko tris mėnesius. Jame dalyvavo 278 šeimos, kurių penkių-šešių metų vaikai lankė 17 Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų. Vaikai darželyje 2 kartus per savaitę dalyvaudavo kūno kultūros pratybose, per kurias išmokdavo įvairių pratimų ir žaidimų. Per kiekvienas kūno kultūros pratybas pedagogas akcentuodavo vaikams, kokius pratimus ir žaidimus jie turės prašyti tėvų kartu atlikti namie. Per savaitę būdavo užduodami trys namų darbai (po 30 min.). Namų darbų užduotys – tik tie fiziniai pratimai ir žaidimai, kurie buvo atliekami kūno kultūros pratybų metu, todėl visa tai buvo apgalvota, nesudėtinga ir realizuojama taip, kad bent vienas iš tėvų būtinai galėtų tai atlikti kartu su vaiku. Iš tyrimo rezultatų matyti, kad dauguma šeimos fizinio aktyvumo skatinimo projekte dalyvavusių 5-6 metų vaikų tėvų turėjo aukštąjį išsilavinimą, pusė jų dirbo protinį, sėdimą darbą ir tik daugiau nei dešimtadalis sistemingai sportavo. Didžiosios tėvų daugumos nuomone, jų vaikų yra fiziškai aktyvūs ir dažnai prašo šeimos narių kartu sportuoti, trečdalis lanko sporto ar šokių būrelius. Didžioji dauguma tėvų teigiamai vertina vaikų fizinį ugdymą darželyje, tačiau daugiau kaip keturi penktadaliai nepadeda organizuoti sveikatingumo ir sporto renginių.Šeimos fizinio aktyvumo skatinimo projekto metu dauguma vaikų mėgo kūno kultūros pratybas ir noriai savo šeimos nariams pasakodavo apie ugdomosios veiklos turinį. Šeimos nariai kartu su vaiku namų užduotis dažniausiai atlikdavo 1-3 kartus per savaitę, tačiau nesistemingai. Su vaiku dažniausiai sportuodavo mama arba tėvas. Ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje sistemingai fiziškai ugdomas vaikas gali skatinti šeimos fizinį aktyvumą. 5-6 metų vaikams patiko būti fizinės veiklos organizatoriais šeimoje. Projekto metu vaikai dažnai prašydavo šeimos narių darželyje išmoktus pratimus ar žaidimus atlikti namie kartu su juo, gebėdavo pedagogui aiškiai atskleisti fizinio aktyvumo šeimoje situacijas. Kita vertus, vaikas yra tik tarpininkas tarp pedagogo ir tėvų. Jis yra nepajėgus savarankiškai realizuoti visas savo fizines galias, įveikti tėvų nenorą kartu sportuoti, todėl būtinas glaudus pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas. Ne tik ikimokyklinės įstaigos pedagogai, bet ir tėvai vaiko fizinį aktyvumą bei fizinę veiklą turi vertinti kaip pamatinę ugdymo(si) komponentę, palaikyti jo fizinį aktyvumą asmeniniu pavyzdžiu, kurti palanką fizinę ir socialinę aplinką. [Iš leidinio]

ENResearch aim was to examine some factors of physical activity in families with 5-6 years-old children and physical education in the kindergarten, and to assess the effectiveness of the created educational project of physical activity stimulation in a family. The following research methods were applied: the project of physical activity stimulation in a family, survey, group conversations with children, descriptive statistics. The project lasted for three months. 278 families with 5-6 years-old children from 17 Klaipėda preschool institutions participated in it. Children participated in physical education classes in the kindergarten twice a week. They learnt different tasks and games during them. The teacher continuously emphasised which tasks and games should be performed at home together with parents. Three pieces of homework were given every week (for 30 min). The homework consisted only of those physical activities, tasks, and games which were performed in physical education classes in the kindergarten; therefore, they were measured, uncomplicated, and realised in such a way that at least one of the parents could definitely perform them together with their child. The research data suggests that the majority of the 5-6 years-olds’ parents, participating in the project of physical activity stimulation in a family, had higher education, a half of them did mental, sitting job, and only a tenth did sport systematically. Parents thought that the majority of their children were physically active, often asked their family members to do sport together, a third of them attended sports and dance clubs.The majority of the parents were positive about children’s physical education in the kindergarten; however, more than four fifths did not assist in organising health and sport events. The majority of the children liked physical education classes during the project of physical activity stimulation in a family, and they willingly told their family members about physical activity content. Family members mostly performed homework tasks together with the child 1-3 times a week, but not systematically. Mother or father mostly did sport together with the child. A child, who is systematically physically trained in a preschool institution, can stimulate his family’s physical activity. Five-six year-old children liked being the organisers of physical activity in their family. During the project the children often asked their family members to perform together the tasks or games, they had learnt in the kindergarten, at home. They were able to reveal clearly to the teacher the situations of physical activity in their family. On the other hand, children are just a go between a teacher and their parents. They are unable to realise all their physical potential by themselves, defeat parents’ unwillingness to do sport together, therefore, close collaboration between teachers and parents is essential. Both preschool teachers and parents should see physical activity as a basic (self)-educational component, model child’s physical activity, create favourable physical and social environment. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42176
Updated:
2021-02-02 19:02:51
Metrics:
Views: 2
Export: