Dvasingumo ir etniškumo atspindžiai šv. Kazimierui skirtuose apeiginiuose papročiuose Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvasingumo ir etniškumo atspindžiai šv. Kazimierui skirtuose apeiginiuose papročiuose Lietuvoje
Alternative Title:
Reflections of spirituality and ethnicity in Lithuanian ritual customs related to St. Casimir
In the Journal:
Lituanistica. 2006, Nr. 4, p. 71-83
Keywords:
LT
Etnografija / Ethnography; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Šventieji / Saints.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - atskleisti dvasingumo ir etniškumo atspindžius bei jų etnografinius savitumus šv. Kazimierui skirtuose liaudies pamaldumo praktikos apeiginiuose papročiuose Lietuvoje. Tikslui pasiekti autoriai išsiaiškino du dalykus: ištyrė šio kulto apeiginius papročius tarp vietinių ir apibūdino šio fenomeno kilmę bei ypatumus. Apie liaudies pamaldumo šv. Kazimierui praktiką Lietuvoje šaltinių iki šiol buvo labai mažai. Straipsnio auoriai priėjo prie išvados, kad šv. Kazimiero kultas Lietuvoje yra vietinio pobūdžio, t. y. ypač garbinamas tik atskiruose Lietuvos regionuose, turinčiuose tiek istorinius, tiek kaimyninius sąlyčius su Lenkija (Aukštaitija ir Suvalkija). Taip pat jie nustatė, kad šv. Kazimiero liaudies pamaldumo praktiką sudaro 10 apeiginių papročių - tai šv. Kazimiero pamaldaus gyvenimo 12-os stočių kelio apvaikščiojimas; maldingos procesijos su verbomis; moterų plaukų ir veido užsidengimas skarelėmis bei ėjimas basomis kojomis (moterų skaistybės simbolis); audeklo, kuriuo buvo apgaubtos šv. Kazimiero relikvijos, skiautelių garbinimas; pasninkas; aukojimas elgetoms; gulimasis ant žemės kryžiumi; grojimas signaliniais muzikos instrumentais bei giesmių giedojimas. Šv. Kazimiero kultas yra taip pat lenkų ir lietuvių dvasingumo, kovų už katalikų tikėjimą ir prieš pagonybę, protestantizmą, islamą bei stačiatikybę simbolis. Tyrimas patvirtino autorių išsikeltą hipotezę, kad šv. Kazimierui skirtos liaudies pamaldumo praktikos apeiginiai papročiai Lietuvos etnografiniuose regionuose skiriasi etniškumo ir dvasingumo aspektais.Reikšminiai žodžiai: Šv. Kazimiero kultas Lietuvoje; Apeiginiai papročiai; Etnografinių regionų skirtumai; Lenkų ir lietuvių dvasingumo ryšiai; St. Casimir in Lithuanian ritual customs; Peculiar rituals; Distinctions of customs in ethnographic regions; Reflections of spirituality and ethnicity between Lithuanians and Poles.

ENThe aim of the article is to reveal the reflections of spirituality and ethnicity and their ethnographic peculiarities in Lithuanian folk ritual traditions, dedicated to worshipping of St. Casimirus. In order to reach the said goal, the authors performed two tasks: examined the ritual traditions of the cult among the local inhabitants and characterized the origins and peculiarities of the phenomenon. Until present there have been little sources on practice of worshipping of St. Casimirus in Lithuania. The authors of the article came to the conclusion that the cult of St. Casimirus in Lithuania is of the local character, i. e. St. Casimirus is especially worshipped only in individual regions of Lithuania, having both historical and neighbourship relations with Poland (the Upper Lithuania and Suvalkija). In addition, the authors identified that the practice of worshipping of St. Casimirus consists of 10 ritual conventions: travelling along the 12 locations of godly life of St. Casimirus; prayer processions with palms; covering of hair and faces of women with scarves and going barefoot (the symbol of chastity); worshipping of shreds of the cloth, which covered the relics of St. Casimirus; fasting; giving to the poor; lying on the ground in shape of a cross; playing signaling musical instruments and singing of hymns. The cult of St. Casimirus is also a symbol of Polish and Lithuanian people’s godliness, fighting for the Catholic faith and against paganism, Protestantism, Islam and Orthodoxy. The study confirmed the authors’ hypothesis that the folk ritual traditions, dedicated to worshipping of St. Casimirus in ethnographic regions of Lithuania are different in terms of ethnicity and spirituality.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/420
Updated:
2018-12-17 11:44:35
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: