Lietuvių ir kitų baltų kalbų tyrimai ir dėstymas Japonijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir kitų baltų kalbų tyrimai ir dėstymas Japonijoje
In the Book:
Rytų Azijos studijos Lietuvoje / sudarytoja Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012. P. 123-136
Keywords:
LT
Baltistai Japonijoje; Baltistika; Baltų kalbos; Japonija (Japan); Kalbų dėstymas; Kalbų tyrimai.
EN
Baltic languages; Baltic studies; Language reaching and learning research; Lettic.
Summary / Abstract:

LTPranešimo tikslas – pateikti duomenų apie lietuvių ir kitų baltų kalbų tyrimus ir dėstymą Japonijoje. Pranešime siekiama atskleisti dabartinę situaciją ir trumpai aptarti istoriją, paminint tik tuos žymesnius japonų tyrinėtojus, kurie apie lietuvių ir baltų kalbas yra paskelbę monografijų ar kitų svarbesnių tokio pobūdžio darbų, nes visų, rašiusių apie šias kalbas ir nagrinėjusių jų ypatumus (pavyzdžiui, lyginamosios kalbotyros požiūriu) aprėpti neįmanoma. Japonija yra viena iš nedaugelio valstybių Azijoje, kurioje lietuvių kalbos galima mokytis universitetiniu lygiu. Lietuvių kalba šiuo metu dėstoma net trijose aukštosiose mokyklose: Osakos universitete (Osaka University), Tokijo užsienio kalbų universitete (Tokyo University of Foreign Studies) ir Kobės užsienio kalbų universitete (Kobe city University of Foreign Studies). Nors lietuvių kalbos dėstymas Japonijoje turi jau beveik keturių dešimtmečių tradiciją, čia niekada nebuvo ir iki šiol nėra nei atskiros lietuvių ar baltų kalbų katedros, nei lituanistikos ar baltistikos specialybės. Taigi labai svarbu palaikyti lietuvių ir kitų baltų kalbų tyrimų ir dėstymo tradicijas Japonijoje, dėti pastangas jų plėtimui ir stiprinimui. Reikėtų pabrėžti, kad lituanistikos ir baltistikos studijų ir domėjimosi baltų kalbomis tradiciją Japonijoje pradėjo ir palaikė tyrinėtojai, beveik vien savo pačių jėgomis išmokę lietuvių, latvių ar prūsų kalbas ir kiek galėdami jas propagavę. Didžiausia kliūtis baltistikos studijų plėtrai Japonijoje, yra ribotas priėjimas prie informacijos šaltinių ir Baltijos šalyse leidžiamų mokslinių leidinių, o tai yra būtina mokslo tiriamojo darbo sąlyga. Deja, bet šiandieninė tarptautinio bendradarbiavimo situacija vis dar neužtikrina sklandžių informacijos mainų ir knygų įsigijimo iš Lietuvos ar Latvijos galimybės.[...].

ENThe aim of the presentation is to present data on the research and teaching of Lithuanian and other Baltic languages in Japan. It seeks to reveal the current situation and concisely discuss the history by mentioning only those Japanese researchers who have published monographs or other substantial pieces of writing about Lithuanian or other Baltic languages, as it is impossible to cover all authors who wrote and analysed peculiarities of the languages (e.g., from the comparative linguistics point of view). Japan is one of a few Asian countries where Lithuanian is taught at university level. Currently it is taught in three Japanese high schools: Osaka University, Tokyo University of Foreign Studies and Kobe city University of Foreign Studies. Even though the Lithuanian language is taught in Japan for about four decades, there never was and there is still no department of the Lithuanian or Baltic languages, as well as specialities in the Lithuanian or Baltic languages. So, it is very important to support Lithuanian and other Baltic languages teaching traditions in Japan, to put new efforts for its development and consolidation. It should be stressed that the tradition of teaching and spreading Lithuanian and Baltic languages in Japan was started by researchers who almost by themselves learned Lithuanian, Latvian and Prussian languages and advocated them as much as they could. The biggest hurdle for the development of the Baltic languages studies in Japan is a limited access to information sources and scientific publications from the Baltic countries, and this is a compulsory condition for a scientific research. Sadly, the present situation of international cooperation does not ensure smooth exchange of information and book purchase possibilities from Lithuania and Latvia.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41860
Updated:
2014-02-12 13:41:02
Metrics:
Views: 2
Export: