Specialiųjų poreikių mokinių istorijos vaizdiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiųjų poreikių mokinių istorijos vaizdiniai
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2005.
Pages:
82 p
Contents:
Vaizdinio samprata — Istorijos vaizdiniai — Vaizdumas mokant istorijos — Mokinių istorinio laiko vaizdiniai ir jų kūrimo būdai — Mokinių istorijos vaizdiniai ir jų kūrimo metodai: Grožinis pasakojimas; Gyvas pavaizdavimas; Vaizdinis aprašymas; Grožinės literatūros panaudojimas — Istorijos vadovėlio tekstas ir darbo su juo metodika — Specialiosios mokyklos istorijos vadovėlių vaizdinė medžiaga ir darbo su ja metodika — Literatūra.
Keywords:
LT
Istorijos vaizdiniai; Specialiųjų poreikių mokiniai; Ugdymas / Education; Istorija / History.
Summary / Abstract:

LTSpecialiųjų poreikių mokiniams kiekvieno dalyko mokymas(is) sukelia didesnių ar mažesnių sunkumų, o istorija yra vienas sudėtingesnių pasakojamųjų dalykų mokykloje. Mokiniams sunku suvokti istorinius įvykius, reiškinius, nes dauguma dalykų vyko seniai, vaikams nepažįstamoje aplinkoje, visiškai kitokiomis aplinkybėmis nei dabartinės. Darbe nagrinėjamos specialiųjų poreikių vaikų istorijos mokymo(si) galimybės: aptariama vaizdinio samprata ir jo reikšmė ugdant specialiųjų poreikių vaikus, analizuojami vaizdinio naudojimo ypatumai mokant istorijos, nurodomos vaizdinių priemonių atliekamos funkcijos ir istorinių vaizdinių priemonių klasifikacijos. Atsižvelgiant į specialiosios mokyklos specifiką, siūlomas detalus vaizdinių priemonių skirstymas. Aptariami mokinių istorinio laiko vaizdiniai, sąvokos ir jų kūrimo būdai. Išsamiai nagrinėjama vaizdinių kūrimo metodika, aptariamas istorijos vadovėlio tekstas, vaizdinė medžiaga ir darbo su jais metodika. Leidinyje remiantis atliktais tyrimais palyginami mokinių vaizdiniai ir jų modeliai, nustatomi tirtų istorijos vaizdinių ypatumai, atliekama kiekybinė ir kokybinė gautų duomenų analizė, daromos svarbios išvados ir apibendrinimai. Atskleidžiama, kaip nežymiai sutrikusio intelekto vaikai įsimena istorines datas, atgamina juos atitinkančius istorinius įvykius, orientuojasi amžiuose, kokie yra nežymiai sutrikusio intelekto mokinių istorijos vaizdinių ypatumai. Leidinys skirtas Specialiosios pedagogikos fakulteto studentams, specialiesiems pedagogams, istorijos mokytojams, dirbantiems su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais.

ENLearning of each subject raises smaller or larger difficulties for pupils with special needs and history is one of the most difficult narrative school subjects and it is difficult for such pupils to perceive historical events and phenomena, since most of them occurred in the past, in an environment, foreign to such children and in completely different circumstances. The study examines the possibilities of learning of history by children with special needs: discusses the concept of image and its significance in developing children with special needs, analyses the peculiarities of use of image when teaching history, specifies the functions, performed by visual aids and classification of historical visual aids. Taking into consideration the specifics of a special school, a detailed classification of visuals aids is suggested, images and concepts of historical times, perceived by the pupils and the ways of their development are discussed, a methodology of creation of images is comprehensively examined, the text of the history book, visual aids and the methodology of working with the said measures are discussed. Referring to the performed studies, the publication compares the pupils’ images and their models, establishes the peculiarities of the studied historical images, performs the quality and quantity analysis of the obtained data, provides important summaries and conclusions and reveals how children with insignificant deficiencies of intellect memorize historical dates, reproduce the historical events, corresponding to such dates and states the peculiarities of the historical images, perceived by pupils with insignificant intellect deficiencies. The publication is intended for students of special pedagogics faculties, special pedagogues and history teachers, working with pupils with special needs.

ISBN:
9986386365
Related Publications:
Specialiųjų poreikių mokinių istorijos vaizdinių ypatumai / Juozas Pumputis. Pedagogika. 2002, 56, p. 158-162.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4183
Updated:
2020-09-17 17:42:10
Metrics:
Views: 28
Export: