Country image as a marketing tool for fostering innovation and entrepreneurship

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Country image as a marketing tool for fostering innovation and entrepreneurship
In the Journal:
Economics and competition policy. 2006, Vol. 2, no. 2, p. 25-42
Keywords:
LT
šalies įvaizdis; šalies zenklai; Inovacijos; Entrepreneriškumas.
EN
Country image; Country branding; Inovations; Entrepreneurship.
Summary / Abstract:

LTŠalies įvaizdis gali būti suvokiamas kaip paveikslas, reputacija, stereotipas, kurį verslininkai ir klientai sieja su tam tikros šalies produktais. Tai, kaip šalis yra suvokiama, tiek namuose, tiek užsienyje, sprendžiant pagal jos prekių ir paslaugų kokybę, kultūros ir turizmo patrauklumą, investavimo galimybes ir kaip lengvai galima pradėti verslą, jos antreprenerystės politiką, ekonomikos ir užsienio politikas, - visa tai galima formuoti kaip prekės ženklą. Prekės ženklo formavimo procesas sustiprina demokratiją ir padeda tiek vidaus vystymuisi, tiek sėkmingam integravimuisi į pasaulio bendruomenę. Šalims svarbu taikyti modernių korporacijų marketingo ir reklamos įrankius siekiant savo pagrindinių tarptautinių ekonominių ir politinių tikslų. Nuolatinis tam tikros šalies prekių ir paslaugų, ekonominių subjektų ir gamintojų, bei visos šalies įvaizdžio gerinimas gali padidinti ir sustiprinti jos konkurencingumą ir patrauklumą. Straipsnio tikslas yra pažvelgti į šalį multidisciplininiu požiūriu. Pirma, taikoma marketingo komplekso ir įvaizdžio teorija siekiant sukurti galimą šalies prekės ženklo perspektyvą. Antra, siekiant daugiabriaunio rezultato, tikslinga išnagrinėti šalies antreprenerystės modeliavimą. Nepaisant santykinai didelių ekonominio augimo tempų, Lietuvos inovacijų sistema bendru atveju vystosi gana silpnai, palyginus su Vakarų Europa. Pastarasis Lietuvos ekonomikos augimas gautas dėl stipraus eksporto žemesnių technologijų ir mažesnės pridėtinės vertės sektoriuose. Todėl pagrindinis iššūkis yra pagerinti Lietuvos įmonių konkurencinę poziciją sukuriant stipresnį ryšį tarp žinių ir jų skleidimo įmonių sektoriuje.

ENCountry image can be perceived as the picture, the reputation, the stereotype that businessmen and consumers attach to products of a specific country. How a country is perceived, both domestically and from abroad, from the quality of its goods and services, to the attractiveness of its culture and tourism, investment opportunities and easiness to start-up business, to its entrepreneurship politics, economic policies and foreign policy, can be shaped under a brand. The branding process strengthens democracy and helps both internal development and successful integration into the world community. It is important to countries to use the marketing and advertising tools of modem corporations to achieve their core international economic and political agendas. Progressive improvement of the image of particular country goods and services, economic entities and manufacturers, and country on the whole, can build up and strengthen its competitiveness and attractiveness. [From the publication]

ISSN:
2256-0394; 2256-0386
Related Publications:
Lietuvos turistinio įvaizdžio vertinimo algoritmas / Valentinas Navickas, Asta Malakauskaitė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2007, Nr. 1 (8), p. 187-191.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4182
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 6
Export: