Dzieje rodziny Sapiehów

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lenkų kalba / Polish
  • Anglų kalba / English
Title:
Dzieje rodziny Sapiehów
Alternative Title:
History of the Sapieha family
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Adomas Leonas Sapiega; Didikai ir magnatai; Kazimieras Nestoras Sapiega; Kodeno linija; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lenkijos istorija; Leonas Sapiega; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos istorija; Maskvos žemės; Sapiegos (Sapiega family); Sapiegos (Sapiega family); Čerėjos (Ružanų) linija.
EN
Adam Leon Sapieha; Czereja (Rozana) line; History of Lithuania; History of Poland; Kazimierz Nestor Sapieha; Koden line; Lew Sapieha; Muscovy; Nobility; Sapiega"s family; The Grand Duchy of Lithuania.
Summary / Abstract:

LT2011 m. spalį–gruodį Krokuvoje, Vavelio karališkoje pilyje, vyko paroda „Sapiegos: kolekcionieriai ir mecenatai“. Ta proga išleistame parodos kataloge lenkų ir anglų kalbomis pateiktas tekstas apie Sapiegų giminės istoriją iki dabarties, parašytas populiaria forma. Jis atspindi ilgamečiais tyrimais paremtą faktografiją ir apibendrinimus. Sapiegos – viena žymiausių Lietuvos ir Lenkijos aristokratinių giminių, pasižymėjusių dideliais turtais ir politine įtaka, matrimonialiniais ryšiais, o taip pat atskirų jos atstovų aukšta padėtimi bažnytinėje hierarchijoje. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje nuo XV a. iki 1795 m. 51 Sapiegų giminės atstovas užėmė centrinius pasaulietinės valdžios postus, 3 atstovai tapo vyskupais, net 30 atstovų sėdėjo Senate, 5 buvo etmonai, o 6 valdė valstybės antspaudą (ėjo kanclerio ir pakanclerio pareigas). Sapiegų giminęs šaknys yra slaviškos, išsakoma nuomonė, kad pirmasis žinomas jos atstovas Semionas XV a. galėjo atsikelti į LDK iš Maskvos kunigaikštystės. Tarnaudamas Kazimierui Jogailaičiui jis apie 1440–1450 m. padarė karjerą valdovo kanceliarijoje ir įgijo dvarus Kijevo ir Smolensko žemėse. Iš kelių jo sūnų du davė pradžią dviem Sapiegų giminės atšakoms: Kodenio ir Čerėjos, taip pavadintomis nuo jų pagrindinių rezidencijų. Giminės turtai ir įtaka pasiekė apogėjų XVII a. pabaigoje. Parodos katalogo iliustruotame tekste Žymiausi Sapiegų giminės abiejų linijų atstovai yra įvardijami, atskleidžiant jų žymią padėtį valstybėje ir visuomenėje ne tik Lietuvoje ir Lenkijoje, bet ir tose valstybėse, kuriose jie amžių eigoje atsidūrė.

ENIn October-December 2011 in Krakow, Wawel Royal Castle, an exhibition "Sapieha: collectors and patrons" took place. Exhibition catalogue in Polish and English, released for this occasion, provides a text about Sapieha family history to the present day, written in a popular form. It reflects long-term research-based factography and generalisations. Sapieha is one of the most famous aristocratic families of Lithuania and Poland, known for great wealth and political influence, matrimonial relations, as well as high position in church's hierarchy of its representatives. Since the XVth century until 1795 in the Grand Duchy of Lithuania 51 representatives of Sapieha family held the central secular government positions, 3 representatives became bishops, even 30 representatives were senators, 5 were hetmans, and 6 controlled the state seal (was a chancellor and vice chancellor). Roots of Sapieha family are Slavic, it is stated that its first known representative Semionas may have moved from the Grand Duchy of Moscow to the Grand Duchy of Lithuania in the XVth century. Serving to Kazimieras Jogailaitis, approximately in 1440–1450 he was successfully working in the ruler's chancellery and acquired manors in Kiev and Smolensk lands. Two of his several sons added two branches to Sapieha family tree: Kodenski and Čerėja, named after their main residences. Family's wealth and influence reached the apogee in the end of the XVIIth century. Illustrated text of the exhibition catalogue lists the most famous representatives of both lines of Sapieha family, revealing their significant status in the state politics and society not only in Lithuania and Poland, but also in those countries where life brought them in the course of centuries.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41581
Updated:
2022-01-22 19:12:55
Metrics:
Views: 8
Export: