Attitudes towards values and social life in the linguistic pereception of Lithuania's russians

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Attitudes towards values and social life in the linguistic pereception of Lithuania's russians
Alternative Title:
Vertybinių orientacijų ir visuomeninio gyvenimo lygis Lietuvos rusų kalbinėje sąmonėje
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 26, p. 5-14
Keywords:
LT
Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Lietuvos rusų kalbinės sąmonės vertybinių orientacijų koreliacijos su visuomeninio gyvenimo realijomis tyrimo rezultatai. Tyrimo medžiaga buvo surinkta atlikus tris eksperimentus ir pateikta anketa apklausus Lietuvos rusus. Pirmojo eksperimento metu buvo nustatytos tos realijos, kurios svarbios informantų asmeniniame gyvenime, ir tos, kurios, informantų nuomone, atspindi mūsų tikrovę (rubrika a ir rubrika b). Eksperimento rezultatai parodė, jog Lietuvos rusų kalbinei sąmonei būdingos tokios leksinės-semantinės žodžių grupės: namai, šeima, žmogus, politiniai vertinimai. Asmeninis gyvenimas dažnai vertinamas teigiamai, o mūsų tikrovė – neigiamai. <...>Antrojo eksperimento metu buvo nustatytos dažninės žodžių leksinės semantikos grupės, pateiktas jų vertinimas ir apibūdinimas. <...>Šio eksperimento rezultatai parodė, jog Lietuvos rusų kalbinėje sąmonėje aukštai vertinamas išsilavinimas (+91,3%), antroje vietoje – draugai (+89,3%), trečioje – pinigai (+74%). <...>Minusą gavo šios reakcijos: skurdas – (-100%), nusikaltimai, netvarka – (-98%), narkomanija – (-95%), nedarbas – (-92%). Trečiojo eksperimento metu buvo pateiktos tik 4 visuomeninio ir politinio gyvenimo reakcijos: valdžia, politika, korupcija, krizė. Visos jos buvo įvertintos neigiamai. Trijų eksperimentų rezultatai įtikinamai parodė, kokia Lietuvos rusų kalbinės sąmonės vertybinių orientacijų koreliacija su visuomenės gyvenimo realijomis, ir įrodė mūsų hipotezę apie tai, jog Lietuvos rusų kalbinėje sąmonėje vertybinės orientacijos ir visuomeninio gyvenimo realijos yra susijusios ne denotatyvine reikšme, o atspindi respondentų gyvenimo patirtį. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos rusų kalbinė sąmonė; Vertybės; Socialinis gyvenimas; Psicholingvistinė analizė; The linguistic pereception of Lithuania's Russians; Values; Social life; Psycholinguistic analysis.

ENThe article analyses research results of correlation of estimable orientation of linguistic conscious of Lithuanian Russians with reality of society life. Material for the research has been collected having performed three experiments and survey for Lithuanian Russians. During the first experiment realities, important in personal life of informants have been provided line with these, which according to informants reflect ours reality. Research results have shown that the following lexical-semantic groups are characteristic for linguistic conscious of Lithuanian Russians: home, family, person, political estimates. Personal live usually have positive assessment, and current reality - negative. During the second experiment iterative lexical-semantic groups of words have been provided in line with their assessment and generalization. The results of this experiment have shown that linguistic conscious of Lithuanian Russians highly assesses education (+91.3%), the second place – friends (+89.3%) and money (+74%). The following reactions have been assessed negatively: poverty (-100%), crime, disorder - (-98%), the drug habit - (-95%) and unemployment - (-92%); During the third experiment only 4 reactions of society and political life have been introduced: government, politics, and corruption crisis. They all have been assessed negatively. Results of the research has demonstrated correlation of estimable orientation of linguistic conscious of Lithuanian Russians with society life and proved our hypothesis that orientation of linguistic conscious of Lithuanian Russians and society life are connected not in terms of denotative meaning, but reflect life experience of informants.

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/415
Updated:
2018-12-17 11:32:06
Metrics:
Views: 9
Export: