Tautos vienybės idėjos propagavimas B.K. Balučio redaguojamoje "Lietuvoje" 1912-1916 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautos vienybės idėjos propagavimas B.K. Balučio redaguojamoje "Lietuvoje" 1912-1916 m
Alternative Title:
Promulgation of the idea of national unity in "Lietuva" (edited by B.K. Balutis in 1912-1916)
In the Journal:
Istorija [History]. 2000, Nr. 45, p. 13-19, 77
Keywords:
LT
1912-1916; Bronius Balutis; Bronius Kazys Balutis; JAV lietuviai; Laikraštis "Lietuva"; Lietuvių išeivija JAV; Lietuvių politinės srovės; Spauda; Tautos vienybė; Tautos vienybės idėja.
EN
1912-1916; Bronius Balutis; Bronius Kazys Balutis; Idea of national unity; Lithuanian American; Lithuanian emigrants in the USA; Lithuanian political parties; National unity; Newspaper "Lietuva"; Press; Unity of the nation.
Summary / Abstract:

LTTautos vienybės problema be galo aktuali yra ir lietuviams. Visais laikais ne vienas mūsų tautos veikėjas, suvokdamas vienybės svarbą, siekė bendrų tautiečių veiksmų kovose už laisvę, kuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę. Vienas tokių buvo žymus visuomenininkas ir diplomatas Bronius Kazys Balutis (1880–1967), per visą savo sąmoningą gyvenimą kėlęs tautos vienybę ir jos reikalus aukščiau asmeninių ar partinių interesų. Straipsnyje, skirtame pažymėti B. K. Balučio 120 metų jubiliejui, nušviečiamos jo, kaip JAV lietuvių tautinės pakraipos savaitraščio „Lietuva“ redaktoriaus (1912–1919), pastangos per laikraštį ugdyti išeivijos vienybę. Atskleidžiama šio išeivijos visuomenės atstovo taktika bei požiūris į kitaip manančius. Aptartas laikotarpis, kai redaktoriaus pastangos telkti skirtingų įsitikinimų lietuvių išeivijos grupes buvo ypač pastebimas. Atėjęs dirbti į „Lietuvos“ redakciją, B. K. Balutis parodė tvirtą pasiryžimą telkti JAV lietuvius, stiprinti jų bendruomenę, siekiant aukštų tautinių idealų. Jis puikiai suvokė spaudos, laikraščio visuomeninį vaidmenį; laikraščio jėgą ne tik vienijant, bet ir, neduok Dieve, ardant lietuvių išeiviją. B. K. Balutis suprato, kad norint spaudoje dirbančiam pasiekti savo tikslą, būtina itin sąžiningai atlikti darbus. Iš tikrųjų jo parengti straipsniai, apžvalgos, komentarai, ypač polemika buvo labai argumentuoti, pagrįsti patikrintais faktais, parašyti laikantis griežtos tautinės linijos.

ENA problem of national unity is very important to Lithuanians. At all times, our nation's characters understood the importance of unity and sought for common actions of countrymen in fights for freedom when establishing an independent state of Lithuania. One of them was Bronius Kazys Balutis (1880–1967), a social activist and diplomat. During all his conscious life, the national unity and its issues were more important than his personal and party interests. The article commemorates Balutis' anniversary of 120 years. It also reminds his as an editor's of the weekly publication “Lietuva” (1912–1919), which was intended for Lithuanians in the US, effort to cultivate the emigration unity by using the newspaper. It reveals the tactics of the mentioned representative of the emigrant society and his attitude towards those who had opposite opinion. It also discusses the period when the editor's attempt to unify the groups of Lithuanian emigrants with different creeds was especially noticeable. When Balutis came to work in “Lietuva” editorial office, he showed strong determination in order to unify Lithuanians in the US and strengthen their community by seeking for higher national ideals. He perfectly understood the public role of the press and the newspaper and the power of it while unifying and, God forbid, destroying the Lithuanian emigrant community. Balutis understood that if a person working in the press wished to achieve an aim, he had to do his job especially honestly. Actually, his articles, reviews, comments and, especially, disputes were well reasoned, based on verified facts and written in regard to a strict national direction.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41400
Updated:
2018-12-17 10:48:20
Metrics:
Views: 5    Downloads: 3
Export: