Kai kurios daiktavardžių skirtybės Algirdo Jurėno ir Česlovo Kavaliausko Evangelijos pagal Luką vertimuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurios daiktavardžių skirtybės Algirdo Jurėno ir Česlovo Kavaliausko Evangelijos pagal Luką vertimuose
Alternative Title:
Some differences of nouns in Lithuanian translations of the Gospel according to Luke by Algirdas Jurėnas and Česlovas Kavaliauskas
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2012, 1, p. 5-12
Keywords:
LT
Daiktavardžių skirtybės; Deminutyvai; Evangelija; Evangelija pagal Luką; Leksika; Stilius; Tikslumas; Vertimai; Vertimas; Vertėjai.
EN
Differences of nouns; Diminutive; Gospel; Gospel according to Luke; Lexis; Lithuanian; Precision; Style; Translation; Translators.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami du populiariausi „Evangelijos pagal Luką“ vertimai (Algirdo Jurėno ir Česlovo Kavaliausko). Kadangi verčiant visų pirma rūpintasi vertimo tikslumu ir aiškumu, šie vertimai galėtų būti pavyzdys, kaip tikslumo ir aiškumo pasiekiama skirtingomis priemonėmis. Tiriant leksines skirtybes, paaiškėjo, kad daugiausia ir įvairiausių yra daiktavardžio skirtybių, todėl, straipsnyje glaustai aptarus Luko evangelijos vertimų leksines skirtybes apskritai, apsiribota daiktavardžių skirtybių išsamesne analize. Lyginant abu vertimus tarpusavyje ir su originalu bei atsižvelgiant į tekstologinius duomenis, pastebėta, kad kartais vertėjų tikslumo samprata šiek tiek skiriasi: Jurėnas ieško kuo artimesnių originalui atitikmenų, stengdamasis išsaugoti ir originalo teksto stilių, o Kavaliauskas labiau stengiasi kuo adekvačiau perteikti kontekste minimas realijas. Ir vis dėlto, matyt, vienodas požiūris į Bibliją, panašiai suprasta vertėjo atsakomybė, tie patys tikslai ir daugelio vertimus rengiant talkinusiųjų įnašas daro vertimus artimus vieną kitam, o skirtingų pasirinkimų juose stebėjimas atskleidžia lietuviškų išraiškos priemonių įvairovę. [Iš leidinio]

ENArticle discusses two most popular Lithuanian translations of the "Gospel according to Luke" (by Algirdas Jurėnas und Česlovas Kavaliauskas). Since the translators first of all concentrated their attention on the translations’ precision and clarity, these translations could serve as an example how these aims are achieved by using different means. The analysis of lexical differences showed that most numerous and diverse are differences of nouns. Thus, after a short discussion of lexical differences in general, the attention is focused on the differences of nouns. Comparing the translations among themselves and with the original text, as well as taking into account data of textual criticism showed some differences in the translators’ concept of translation’s precision. Namely, Jurėnas focuses his attention on finding an expression as close as possible to the original text and also tries to preserve the original’s style. Kavaliauskas, on the other hand, tries to convey in the most adequate way the realities contained in the context. Nevertheless, the same final aims and the view on the Bible, similarly understood responsibility of a translator, the contribution of many experts who helped in the process of work makes the translations close to each other. At the same time, differences in choices of wording show the breadth and diverseness of Lithuanian means of expression. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41363
Updated:
2018-12-17 13:18:36
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: