Diakonatas: pasauliečių nenaudai ar savitumui?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Diakonatas: pasauliečių nenaudai ar savitumui?
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2002, Nr. 7-8, p. 397-402
Keywords:
LT
Bažnyčia; Diakonai; Diakonatas; Pasaulie2iai; Pasauliečiai; Teologija.
EN
Church; Deacons; Diaconate; Laity; Secular; Teology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas diakonato institucijos probleminiams aspektams aptarti. Tema atskleidžiama lyginant pasauliečių situaciją Vokietijos ir Lietuvos Bažnyčiose bei atsižvelgiant į Bažnyčios poziciją derinant pasauliečių liturginių tarnysčių ir pastovaus diakonato savitumus. Aptariamas pasauliečių atradimas Vatikano II susirinkime, pažymint, kad Susirinkimo tėvai atsitraukė nuo ankstesnių negatyvių apibrėžimų, pareiškę, kad pasauliečiai yra visateisiai Bažnyčios nariai, apdovanoti savitu pašaukimu, kurio tikslas yra ypatingu būdu rūpinantis laikinaisiais dalykais ir tvarkant juos pagal Dievo valią ieškoti Dievo karalystės. Nagrinėjant Vokietijos situaciją, parodoma, kad diakonato teologijos šalininkai gina diakono identitetą, aiškindami jo savitumą, išplaukiantį iš sakramentinio diakonato šventimų: diakonas sakramentiškai sudabartina Kristaus ir Bažnyčios diakoniją. Pažymima, kad savo tarnavimu diakonas susieja dievišką ir žemišką realybę, būdamas Kristaus sakramentinis ženklas Bažnyčioje. Pabrėžiama, kad ypač sunkiai apibrėžiamas diakonato identitetas pasauliečių tarnysčių fone, o neaiškus diakonato santykis su pasauliečių tarnystėmis kenkia diakonato institucijai. Autoriaus manymu, teologiškai klaidinga kurti pasauliečių liturgines tarnystes ir nepasinaudoti Kristaus įkurto diakonato galimybėmis. Aptariant Lietuvos Bažnyčios situaciją, teigiama, kad Lietuvos Bažnyčios problema yra ta, kad kol kas neatkurtas pastovus diakonatas, palaikantis pusiausvyrą tarp hierarchinės kunigystės ir pasauliečių, todėl Bažnyčia ir siūlo jį atkurti bei stiprinti.

ENThe article is intended to discuss the problematic aspects of the institution of the diaconate. It topic is revealed by comparing the situation of laity in the Churches of Germany and Lithuania and taking into account the position of the Church in combining the peculiarities of the liturgical services of the laity and the constant diaconate. The article discusses the emergence of laity at the second Vatican meeting. It notes that the Parents of the Assembly retreated from the previous negative definitions, declaring that the laity are full members of the Church, rewarded with a special calling, the purpose of which is to care for temporary matters in a special way and to seek the kingdom of God by dealing with said matters in accordance with the will of God. When analysing the situation in Germany, it is shown that the supporters of the diaconate theology defend the identity of the deacon by explaining its distinctive character that comes from the sacramental proclamations of the diaconate: the deacon sacramentally actualizes the diaconate of Christ and the Church. It is noted that with his ministry the deacon links the divine and earthly realities, being the sacramental sign of Christ in the Church. It is also emphasized that it is extremely difficult to define the identity of the context of the ministries of laity, and the unclear relationship between the diaconate and the ministries of the laity undermines the institution of the diaconate in a negative way. According to the author, it is theologically wrong to create liturgical ministries of laity and not to use the possibilities of the diaconate established by Christ. When discussing the situation in the Lithuanian Church, it is stated that its problem is that a constant diaconate, that would maintain a balance between the hierarchical priesthood and the laity, has not yet been restored, therefore the Church is proposing to restore and strengthen it.

ISSN:
1392-6845
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41092
Updated:
2021-02-22 22:50:02
Metrics:
Views: 1
Export: