Literatura łacińska

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Literatura łacińska
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lotynų literatūra; Raštija; Istorinė poema; Religinė polemika; Dvaro poezija; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University).
Keywords:
LT
Literatūra (lotynų) / Literature (Latin); Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos lotyniškosios literatūros Lietuvoje formavimosi priežastys, jos raidą įtakoję veiksniai, lotyniškosios literatūros žanrai, jos vietinė specifika. Lotynų kalba buvo vartojama jau nuo XIII amžiaus. Yra išlikę lotynų kalba rašytų didžiųjų Lietuvos kunigaikščių Mindaugo, Vytauto, Žygimanto Augusto laiškų bei dokumentų. Vis dėlto raštijos ir grožinės literatūros lotynų kalba Lietuvoje formavimąsi labiausiai paveikė du veiksniai: krikščionybės įvedimas (1387) ir Renesanso epochos humanistinis judėjimas, kuris Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje plito kartu su Reformacijos idėjomis ir intensyviausiai pasireiškė XVI-XVII amžiuje. Humanizmo ir Reformacijos idėjų plitimas paskatino publicistinės, poleminės, istorinės, grožinės literatūros lotynų kalba atsiradimą bei jos raidą. Lotyniškoje Lietuvos literatūroje buvo keliami Lietuvos valstybinio savarankiškumo, lietuvių tautinio identiteto, lietuvių kilmės ir heroizmo klausimai. Svarbiausiu lotyniškosios literatūros kūrimo centru Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo 1579 metais įkurtas Vilniaus universitetas. Jo dėka Lietuvoje buvo įtvirtintos antikinės literatūros imitacijos bei adaptacijos tradicijos, esmingai paveikusios ir literatūros lietuvių kalba atsiradimo bei raiškos formas. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the reasons for the formation of Latin literature in Lithuania, the factors that affected its development, and the genres and local specifics of Latin literature. The Latin language was already in use since the 13th century. There are letters and documents remaining of the Great Lithuanian Dukes Mindaugas, Vytautas, and Žygimantas Augustas, which were written in the Latin language. Nevertheless, the formation of writing and fiction in the Latin language in Lithuania was mostly influenced by two factors: the introduction of Christianity (1387) and the humanist movement of the Renaissance, which in the Great Duchy of Lithuania spread together with the ideas of the Reformation and manifested itself most intensely in the 16 and 17th centuries. The disseminatinon of Humanist and Reformational ideas encouraged the rise and evolution of journalistic, polemical, historical and fiction writing in the Latin language. In the Latin literature of Lithuania the questions of Lithuania’s political autonomy, Lithuanian national identity, Lithuanian origin and heroism were raised. The most important centre for creating Latin literature in the Great Duchy of Lithuania was Vilnius University, established in 1579. Thanks to the university, the tradition of imitation and adaptation of Classical Literature were consolidated, which essentially affected the origin and forms of expression of the Lithuanian language.

ISBN:
8324205497
Related Publications:
Фармiраванне герахчнага iдэала у лащнамоуным эпасе Вялiкага княства Лiтоускага XVI-першай паловы XVII стагоддзя / Жанна Некрашэвiч-Кароткая. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos / sudarė Sergejus Temčinas, Galina Miškinienė, Marina Čistiakova, Nadiežda Morozova. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. P. 205-220.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4109
Updated:
2022-11-23 18:33:38
Metrics:
Views: 14
Export: