Mikalojaus Radvilos Rudojo Biržų kunigaikštystės vietininkai - didiko klientūrinės sistemos teikiamos galimybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mikalojaus Radvilos Rudojo Biržų kunigaikštystės vietininkai - didiko klientūrinės sistemos teikiamos galimybės
Alternative Title:
Lieutenants of M. Radvila the Red's Duchy of Biržai: the possibilities provided by clientship system of a noble
Keywords:
LT
Biržai; Biržų Kunigaikštija; Biržų vietininkas; Didikai ir magnatai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Jonas Kostiuška-Kostomolockis; Kasparas Šveikovskis; Klientas; Klientų sistema; Kristupas Radvila; Mikalojus Radvila Rudasis; Petras Oborskis; Protestantizmas; Radvilos (Radziwill; Radvila family); Vasilijus Kliukovskis; Vilniaus vaivada M.Radvila Rudasis.
EN
Birzai; Client; Clientship system; Jan Kosciuszko-Kostomolocki; Kasper Szweikowski; Kristupas Radvila; Lieutenant of Biržai; Mikalojus Radvila the Red; Nobles, Radvilos; Piotr Oborski; Protestantism; TheDuchy of Biržai; Vasily Klukowski; Vilnius palatine M. Radvila the Red.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama panagrinėti LDK vidutinės bajorijos socialinio mobilumo galimybes XVI a. viduryje. Tyrimas vykdytas analizuojant vieno didiko – LDK kanclerio Vilniaus vaivados Mikalojaus Radvilos Rudojo – klientų karjeras. Šie klientai veikė tuo pačiu laiku ir vienoje erdvėje vienodomis sąlygomis. Straipsnyje nagrinėjamos keturių Biržų kunigaikštystės vietininkų gyvenimo istorijos. Biržai buvo svarbiausioji M. Radvilos nuosavybės valda. Jos vietininko pozicija reiškė svarbų etapą karjeroje. M. Radvilos Rudojo laikotarpiu (1541-1571 m., vėliau valda perleista sūnui Kristupui Radvilai) Biržus valdė keturi didiko samdyti vietininkai: Jonas Filipovičius Kostiuška (Kostomolockis), Vasilijus Vasiljevičius Kliukovskis, Petras Oborskis ir Kasperas Šveikovskis. Tyrinėjimo tikslas – remiantis vietininkų pavyzdžiu panagrinėti naudotus metodus savo socialinei ekonominei padėčiai pagerinti. Todėl analizuojama pareigūnų turtinė padėtis prieš pradedant tarnauti didikui ir po to, jų karjeros etapai, veikla Biržuose, sukaupto turto dydis, giminystės ryšiai. Tyrimas parodė, kad svarbiausias sėkmingos karjeros Radvilų administracijoje ir patekimo į valstybės pareigūnų ratą veiksnys buvo klientūrinis ryšys tarp vietininko ir didiko. Tik dėl šių ryšių tarnautojas galėjo tapti vietininku, o vėliau LDK valstybės pareigūnu. Taigi, norint padaryti karjerą klientūrinės sistemos viduje, reikėjo būti patikimu, atsidavusiu ir išsilavinusiu bajoru. Apie 1550 m. Radvilos pradėjo linkti į protestantizmą, todėl kliento religinės pažiūros tapo dar vienu svarbiu veiksniu. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle deals with the possibilities for social mobility among middling gentry of the Grand Duchy of Lithuania in the middle of XVI century. This process is analyzed through the careers of clients of the same patron, the GDL chancellor, Vilnius palatin (wojewoda) M. Radvila the Red. These clients operated in the same time and space as well as in the same conditions. The article deals with life stories of four lieutenants of M. Radvila's Duchy of Biržai. Biržai was the most important possession of M. Radvila's properties. The position of the vicegerent of this property meant an important stage in the career. During times of Radvila the Red (1541-1571, until the property was transferred to his son Kristupas Radvila) matters of Biržai were managed by four lieutenants appointed by the noble man: Jonas Filipovičius Kostiuška (Kostomolockis), Vasilijus Vasiljevičius Kliukovskis, Petras Oborskis and Kasperas šveikovskis. The author seeks to investigate the methods the appointed lieutenants used to improve their social and financial situation. That is why the data concerning the officials' financial position before and after their appointment by the noble, the stages of their careers, their activities in Biržai, the ammount of accumulated property, family relations is used. The analysis demonstrates, that the most important factor of the successful career as an employee of Radvila's administration as well as entering the circle of state officials was the client relationship between a vicegerent and a noble. Only due to this relationship an employee could become a vicegerent and later a state official of the GDL. In order to achieve a status of a client one had to be a reliable, devoted and educated member of the gentry. Since 1550s Radvila began to incline towards Protestantism and the religion of a client became an important factor as well. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41018
Updated:
2022-01-16 14:13:04
Metrics:
Views: 6
Export: