Apie vardus Trakai ir Galvys (Galvė)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie vardus Trakai ir Galvys (Galvė)
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 3, p. 507-510
Keywords:
LT
Kernavė; Trakai; Lietuva (Lithuania); Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės metraštyje pasakojama, kad jos valdovas Gediminas (valdęs 1316-1341 m.) iš savo sostinės Kernavės išvykęs medžioti ir už penkių mylių nuo Neries girioje radęs gražią kalvą, apsuptą ąžuolynų ir lygumų, ten įkūręs naują sostinę, kurią pavadinęs vardu Trakai; jis – ne Trãkai (baritonas), o Trakai (iš senovės oksitonas), plg. ir šio vietovardžio vartoseną (oksitonišką) garsiajame Maironio eilėraštyje ,,Trakų pilis“. To metraščio pasakojimas, matyt, turi tiesos, tačiau pats vardas Trakai, perimtas iš Senųjų Trakų pilies vardo, bus atsiradęs turbūt dar prieš Gedimino laikus. Vėliau už 4 kilometrų nuo Senųjų Trakų įsikūrė ež. Gaµvio pusiasalio pilies Traka¤ ir, pagaliau, to paties ežero salos pilies Traka¤, pavadinami ir Naujaisiais Traka¤s. Lie. vietovardžio Traka¤ (bei panašių kitų) kilmė iki šiol nėra aiški ypač dėl to, kad ir dabar neišaiškinta, kodėl ir kaip žodžiui lie. trãkas, išlaikiusiam senovinę reikšmę ,,iškirsta bei išdeginta miško vieta“=„lydimas“, atsirado homonimas trãkas ,,trakimas, siautimas, šėla“ ir net adj. trãkas ,,patrakęs, pašėlęs". Iš Trakų ežeryno didžiausias yra tas ežeras, kurio saloje stovi garsioji pilis – buvusi Vytauto Didžiojo ir kitų Lietuvos kunigaikščių rezidencija. Tas didelis ežeras (371 ha), kuris gana gilus (net iki 46,7 m) ir duburingas bei turintis nemaža kranto iškyšulių, oficialiai visur vadinamas Gálvė. Tačiau toks šio ežero pavadinimas neautentiškas: tikrasis jo vardas – Galvỹs {Gaµvio), kuris buvo morfologiškai apslavintas, ir iš čia atsirado knyginė (t. y. ne gyvosios kalbos lytis) Gálvė (Galvės).Reikšminiai žodžiai: Rekonstrukcija; Vediniai; Kamienas; Metatonija; Baritonas; Oksitonas.

ENThe chronicles of the Grand Duchy of Lithuania tell that Grand Duke Gediminas (the years of rule - 1316-1341), after going for hunting from his capital Kernavė and finding a good-looking hill in the forest five miles from the Neris, surrounded by oak-wood and plains, founded the new capital in the location. The new capital was named Trakai; ne Trãkai (baritone), but Trakai (oxytone), plg. and the use of the place-name (oxytonic) in the famous poem “Trakų Pilis” by Maironis. The story is likely to be true, however, the name Trakai itself, intercepted from the name of the castle of Senieji Trakai is likely to have come into existence before Gediminas. The Trakai of the castle on the peninsula of the Galvė lake, which was later founded at the 4 kilometers distance from Senieji Trakai and finally the Trakai of the castle on the island of the same lake was named Naujieji Trakai. The origin of Lithuanian place-name Trakai (and other similar names) is still not clear, especially due to the fact that it is still not clarified why and how a homonymous word trãkas (meaning “rage, tear, rampage”) and even adj. trãkas (meaning “frantic, raving”) came into existence with regard to Lithuanian word trãkas, which retained its ancient meaning “cleared, cut and scorched forest area”. Among Trakai lakes the biggest is the one, on an island of which there is the famous castle – the former residence of Vytautas Magnus and other Lithuanian dukes. The large (371 ha), deep (down to 46.7) lake, having a significant amount of shore capes is now officially called Gálvė, however, the name is not authentic: the real name of the lake is Galvỹs {Gaµvio), which was made morphologically Slavonic, thus the bookish (i. e. non folk language) Gálvė (Galvės) came into existence.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4079
Updated:
2018-12-17 11:45:32
Metrics:
Views: 34    Downloads: 6
Export: