Vaiko vidinių savybių įtaka žaidybinių gebėjimų plėtrai: savimonės ir saviugdos aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko vidinių savybių įtaka žaidybinių gebėjimų plėtrai: savimonės ir saviugdos aspektas
Alternative Title:
Influence of a child's inner features to his/her development of playing abilities
Keywords:
LT
Imitaciniai - modeliuojantys žaidimai; Imitaciniai-modeliuojantys žaidimai; Psichinė būsena ir sandara; Ryžtas; Savikontrolė; Savimonė; Savimonė, saviugda; Saviugda; Žaidybiniai gebėjimai.
EN
Imitational modeling games; Mental state and composition; Mental state and structure; Playing abilities; Self-consciousness; Self-control; Self-education; Self-education, determination, self-control; Self-resolution; Simulation - simulated games; Skills of Fun.
Summary / Abstract:

LTMokslo pasaulyje pastaruoju metu ypač išsamiai tyrinėjami kognityviniai, komunikaciniai ir socialiniai gebėjimai. Šiuos gebėjimus galime įžvelgti ir žaidybinių gebėjimų struktūroje. Tyrimo tikslas – ištirti bei pagrįsti vaikų savimonės ir saviugdos ypatumus, atsirandančius jiems žaidžiant imitacinius-modeliuojančius žaidimus. Žaidybiniai vaikų gebėjimai – sudėtingas reiškinys. Jų raidai įtakos turi asmeninės savybės, ypač emocijos, jausmai ir įvairios psichinės būsenos. Kiekvienas vaikas pasižymi savitais poreikiais, motyvais, polinkiais ir kitomis vidinio pasaulio savybėmis, kurios suponuoja jo žaidybinės veiklos tikslą, motyvus, poziciją, žaidimų kryptingumų, nulemia žaidybinius interesus ir žaidybinių gebėjimų plėtotės lygius. Žaidybinius vaiko gebėjimus koreguoja besiformuojančio temperamento savybės ir charakterio bruožai. Imitaciniai-modeliuojantys žaidimai skatina vaikų savimonės ir saviugdos plėtrą (išplečia saviugdos sampratą, verčia prisitaikyti prie žaidimo partnerių, skatina koncentruoti dėmesį į jų veiksmus, siekiant taikaus sutarimo žaidime, valingo nusistatymo suprasti save ir kitus asmenis). Žaidžiant šiuos žaidimus, formuojasi altruistiniai vaikų poreikiai ir motyvai, geriau suvokiamos saviugdos taisyklės ir labiau jų laikomasi. Vaikai greičiau supranta savikontrolės reikšmę, geriau ugdosi jų savivoka, ryžtas. Visa tai sudaro tam tikrų žaidybinių gebėjimų plėtojimosi foną: vaiko vidinis pasaulis suponuoja jo žaidybinių, kognityvinių, komunikacinių bei socialinių gebėjimų plėtotės kryptingumą.

ENRecently, cognitive, communicative and social abilities are extensively researched in the world. These abilities can be observed also in the structure of gaming abilities. The purpose of the research is to examine and to reason the peculiarities of children's self-consciousness and self-education forming while playing simulating-modelling games. Gaming abilities of children are complex phenomenon. Their development is influenced by personal properties, especially emotions, feelings and various mental states. Each child has his/her own peculiar needs, motives, inclinations and other properties of their internal world, which presuppose their gaming activity purpose, reasons, position, direction of games, determine gaming interests and levels of development of gaming abilities. Gaming abilities of a child are corrected by developing temperament qualities and character features. Simulating -modelling games stimulate development of children's consciousness and self-education (extend self-education concept, make them to adjust themselves to the game partners, stimulate focus on their actions in pursuit of amicable agreement in the game, wilful determination to understand oneself and the other persons) When playing such games, children's altruistic needs and motives are shaped, they get better understanding of self-education rules and observe them better. Children get better understanding of the importance of self-control, their self-concept, determination are developed better. All these form the background for development of certain gaming abilities: child's internal world presupposes the direction of development of child's gaming, cognitive, communicative and social abilities.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40728
Updated:
2017-09-20 15:47:00
Metrics:
Views: 14
Export: