Prekybos techninės kliūtys ir kokybė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prekybos techninės kliūtys ir kokybė
Alternative Title:
Technical barriers to trade and quality
Keywords:
LT
Tarptautinė prekyba / International trade.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos tarptautinės prekybos techninės kliūtys ir kokybės reglamentavimo sistema. Analizuojami ekonomikos globalizavimo sąlygomis vykstantys standartų, techninių reglamentų ir taisyklių tarptautinio harmonizavimo procesai, atskleidžiamos galimos naujojo protekcionizmo formos, nagrinėjama jų specifika ir vystymosi tendencijos. Nagrinėjama kokybės sistemų tipologija ir efektyvumas. Aptariami tarptautinių susitarimų dėl prekybos techninių kliūčių ir produktų sanitarinės bei fitosanitarines kontrolės taikymo ypatumai ir Europos atitikties įvertinimo ir pripažinimo sutarčių įtaka Lietuvos įmonių konkurencingumui. Darbo apibendrinimai ir siūlymai grindžiami autoriaus atliktų Lietuvos įmonių tyrimo rezultatais. Techninės kliūtys yra techniniai reglamentai, nuostatos, kokybės standartai ir vietinės taisyklės, kurios skiriasi įvairiose šalyse ir riboja laisvą prekių cirkuliaciją. Atskiros šalys gali nustatyti technines taisykles, siekdamos apsaugoti valstybės ir viešuosius interesus. Atsižvelgiant į egzistuojančias sudėtingas ir nevienarūšes taisykles, yra labai sunku tiksliai susisteminti techninių kliūčių įvairovę. Straipsnyje atlikta prekybos techninių kliūčių sistemos analizė, išryškintos jų mažinimo galimybės ir kitimo tendencijos. Šiuo metu labai aktualus techninių prekybos kliūčių pasireiškimas - tai eksportuojančios šalies prekių sertifikatų nepripažinimas bei kokybės koncepcijos pokyčių sąlygojamos naujos kliūtys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tarptautinė prekyba.

ENThe article examines technical obstacles and quality control system in international trade. The author analyzes the processes of international harmonization of standard technical regulations and rules taking place in the settings of economic globalization; the article reveals possible forms of new protectionism, examines their specific features and development tendencies. The author examines typology and effectiveness of quality systems. The article discusses specific features of applying international treaties on technical obstacles to trade and hygienic and phyto-hygienic control of products and the impact of European conformity assessment and recognition treaties on competitiveness of Lithuanian companies. Summaries and advice formulated in the work are based on the results of the survey of Lithuanian companies. Technical obstacles are technical regulations, provisions, quality standards and local rules, which vary across countries and limit free circulation of goods. Individual countries can set technical rules seeking to defend state and public interests. Taking into account the existence of complex and heterogeneous rules, it is very difficult to provide a systemic classification of various technical obstacles. The analysis of system of technical obstacles to trade, performed in the article, articulates means of eliminating them and discusses their evolution. Currently, a salient manifestation of technical trade obstacles is seen in refusal to recognize goods’ certificates from exporting countries and new challenges produced by changes in the concept of quality.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/406
Updated:
2013-04-28 15:16:28
Metrics:
Views: 38
Export: