Du svar(b)ūs leidiniai apie palaimintąjį Jurgį : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Du svar(b)ūs leidiniai apie palaimintąjį Jurgį: recenzija
Alternative Title:
Two important publications about blessed Jurgis
In the Journal:
Knygų aidai. 2005, Nr. 2, p. 31-37
Keywords:
LT
Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje apžvelgiami du leidiniai lenkų kalba apie Jurgį Matulaitį. Pirmasis leidinys – surinkti ir išversti palaimintojo J. Matulaičio 539 lietuviškai rašyti laiškai. Laiškai sutvarkyti abėcėlės tvarka pagal adresatus. Tarp jų esama laiškų visiems trims ano meto Lietuvos prezidentams: A. Stulginskiui, K. Griniui ir A. Smetonai, keliems ministrams, net ir sovietinei valdžiai Vilniuje 1919 m. Nemažai laiškų adresuota iškiliems Lietuvos ir išeivijos dvasininkams nemarijonams. Laiškai drauge su J. Matulaičio „Užrašais“ (parengė P. Subačius) yra autentiškas šaltinis šio palaimintojo biografijai. Antrasis leidinys – T. Gorskio monografija apie Jurgį Matulaitį. Monografiją sudaro trys dalys: 1) Jaunystė ir veiklos pradžia – ši dalis apima laikotarpį nuo gimimo 1871 m. iki sugrįžimo į Lietuvą artėjant Pirmojo pasaulinio karo pabaigai 1918 m.; 2) Vilniaus vyskupas – skirta tarnystės Vilniuje laikotarpiui (1918-1925); 3) Apaštalų Sosto vizitatorius Lietuvai – ši dalis apima trumpiausią Jurgio Matulaičio gyvenimo laikotarpį nuo 1925 m. rudens iki 1927 m. sausio. Pusę šio laiko jis praleido Lietuvoje, kitą pusę – tarp JAV lietuvių.Reikšminiai žodžiai: Marijonų vienuolija; Istorinių šaltinių publikacijos; Biografistika; Vilniaus vyskupija.

ENThe annotation reviews two Polish language publications about Jurgis Matulaitis. The first publication presents 539 collected and translated letters written in Lithuanian by blessed J. Matulaitis. The letters are arranged in alphabetical order under addressees. Among them one finds letters to all three Lithuanian presidents of that time: A. Stulginskis, K. Grinius, and A. Smetona, several ministers, even to the Soviet Government in Vilnius in 1919. Many letters are addressed to prominent Lithuanian and emigrated ecclesiastics nemarijonai. Letters together with J. Matulaitis’ “Notes” (Užrašai) (edited by P. Subačius) form an authentic source of the blessed individual’s biography. The second publication is T. Gorski’s study about Jurgis Matulaitis. The study consists of three parts: 1) Youth and beginning of activities – this part comprise the period from the birth in 1871 to return to Lithuania in the wake of the First World War in 1918; 2) Vilnius bishop – is devoted to the service period in Vilnius (1918-1925); 3) Apostolic Nuncio to Lithuania – this part covers the shortest period of Jurgis Matulaitis life from fall 1925 to January 1927. He spent half of this time in Lithuania, the other half – among Lithuanians in the US.

ISSN:
2029-7238
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4021
Updated:
2021-02-22 22:49:30
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: