Aukštojo mokslo institucijų internacionalizuotų studijų kokybės vertinimo parametrai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštojo mokslo institucijų internacionalizuotų studijų kokybės vertinimo parametrai: disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011.
Pages:
184, [1] p + 1 kompakt. diskas
Notes:
Disert. rengta 2007-2011 m. Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Aukštosios mokyklos; Aukštasis mokslas; Tarptautinis bendradarbiavimas; Studijų kokybė.
EN
High School; Higher education; International cooperation; Quality of studies.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Assessment parameters of internationalised studies quality at higher education institutions Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011 49 p
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – instituciniai internacionalizuotų studijų kokybės vertinimo parametrai. Tyrimo tikslas – suprojektuoti aukštosios mokyklos institucinio internacionalizuotų studijų kokybės vertinimo parametrus, teoriškai ir empiriškai pagrindžiant jų tinkamumą. Teorinėje disertacijos dalyje apibrėžta aukštojo mokslo internacionalizuotų studijų samprata instituciniu požiūriu. Identifikuoti galimi instituciniai internacionalizuotų studijų modelių požymiai, kaip internacionalizuotų studijų kokybės vertinimo objektai. Išryškintos internacionalizuotoms studijoms aktualios studijų kokybės koncepcijos, būtina internacionalizuotų studijų kokybės vertinimo parametrų projektavimo teorinė atrama. Empirinėje dalyje, atlikus tris tarptautinius (ekspertinio vertinimo, socialinių dalininkų apklausos ir sutelktų grupių diskusijų) tyrimus pagrįsta suprojektuotų internacionalizuotų studijų kokybės vertinimo parametrų (dimensijų, kriterijų ir rodiklių) raiška ir svarba. Kompleksinio institucinio aukštosios mokyklos lygmens internacionalizuotų studijų kokybės vertinimo parametrai sudaro galimybes atskleisti ne tik pavienių ugdymo(si) turinio aspektų / rezultatų kokybės lygį, bet ir vertinti sisteminį visos aukštosios mokyklos veiklos / rezultatų kokybės tobulinimą, visapusiškai apimantį aukštosios mokyklos strategiją ir struktūras, akademinę veiklą, personalo kompetentingumą, materialinius išteklius ir kitus organizacinius ir vadybinius elementus. Toks kokybės vertinimo parametrų spektras leidžia patikimai pagrįsti internacionalizuotų studijų vertę, veiksmingumą ir rezultatyvumą institucijos plėtrai ir konkurencingumui arba įrodyti jų tobulinimo būtinumą.

ENThe research object is the institutional parameters of quality assessment of internationalised studies. The aim is to design the parameters of the institutional quality assessment of higher internationalised studies, giving a theoretical and empirical substantiation of their suitability. The theoretical part defines the concept of higher internationalised studies from the institutional aspect. It identifies the potential institutional features of internationalised study models as the objects of quality assessment. The author highlights the concepts of study quality that are relevant to internationalised studies and the necessary theoretical support for the design of the parameters of quality assessment. The empirical part presents three international (expert assessment, stakeholder survey and focus group discussion) studies and substantiates the expression and importance of the designed parameters of quality assessment of internationalised studies (dimensions, criteria and indicators). The parameters of complex institutional quality assessment of higher internationalised studies provide the opportunities both to reveal the level of quality of individual aspects/results of the curriculum and to evaluate the systematic improvement of the quality of the performance of the entire higher school, which includes the strategy and structures of the higher school, academic activity, staff competences, learning resources and facilities as well as other organisational and managerial elements. This range of the parameters of quality assessment enables a reliable substantiation of the value and efficiency of internationalised studies as well as their usefulness for the development and competitiveness of an institution, or a proof of the necessity for its improvement.

ISBN:
9789955127123
Related Publications:
Tarptautiškumo politikos iššūkiai Lietuvos aukštajam mokslui: konkurencija vs bendradarbiavimas / Tatjana Bulajeva. Acta paedagogica Vilnensia. 2013, t. 30, p. 104-113.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39945
Updated:
2022-02-07 20:08:48
Metrics:
Views: 15    Downloads: 5
Export: