Didžiojo Vilniaus seimo atbalsiai lietuviškoje periodinėje spaudoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didžiojo Vilniaus seimo atbalsiai lietuviškoje periodinėje spaudoje
Alternative Title:
The Echoes of the Great Vilnius Seimas in Lithuanian periodical press
In the Journal:
Knygotyra. 2006, t. 47, p. 290-296
Keywords:
LT
Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LT1905 metų gruodžio 4–5 dienomis Vilniuje įvyko Pirmasis lietuvių suvažiavimas, vėliau pavadintas Didžiojo Vilniaus Seimo vardu. Straipsnio tikslas – atskleisti lietuviškos periodinės spaudos reikšmę žadinant lietuvių tautinį sąmoningumą ir organizuojant Pirmąjį lietuvių suvažiavimą Vilniuje. 1904 metais buvo atgauta lietuviškoji spauda. Pirmasis nepriklausomas lietuvių laikraštis „Vilniaus žinios“ suvaidino svarbų organizacinį vaidmenį telkdamas bendram kryptingam darbui lietuvių inteligentiją. Jau nuo 1905-ųjų metų pradžios „Vilniaus žiniose“ spausdinami Peterburgo, Rygos lietuvių ir Lietuvos inteligentų suvažiavimų nutarimai, kurių esmė – Lietuvos autonomija su Seimu Vilniuje. Lietuvių suvažiavimo idėja taip pat priklauso „Vilniaus žinių“ dienraščio aplinkai. Pranešimas „Vilniaus žiniose“ apie šaukiamą lietuvių suvažiavimą Vilniuje išjudino visus lietuvių tautos luomus ir politines partijas. Straipsnyje pasitelktos citatos iš įžymių Lietuvos žmonių (J. Gabrys-Paršaitis, G. Petkevičaitė-Bitė, O. Pleirytė-Puidienė, A. Smetona) atsiliepimų apie Suvažiavimo darbotvarkę, eigą ir nutarimus. Ištraukomis iliustruojami Suvažiavimo aprašymai Lietuvių demokratų partijos ir Lietuvos socialdemokratų partijos periodinėje spaudoje. Didžiojo Vilniaus Seimo sekretorius J. Gabrys-Paršaitis akcentavo tai, kad be legalaus spaudos organo „Vilniaus žinios“ Didžiojo Vilniaus Seimo sušaukimas nebūtų buvęs įmanomas. Straipsnyje stengtasi apmąstyti tą tautinį ir politinį pakilimą, kurį 1905 metais išgyveno lietuvių tauta, veikiama lietuviškos periodinės spaudos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Seimas; Periodinė spauda.

ENOn December 04-05, 1905 the First Lithuanian convention took place, which was later called the Great Vilnius Seimas. The objective of the article is to disclose the significance of Lithuanian periodical press in awakening national awareness of Lithuanians and organizing the First Lithuanian convention in Vilnius. In 1904 Lithuanian press was regained. The first independent Lithuanian newspaper “Vilniaus žinios“ (“Vilnius News”) played and important organizational role in concentrating Lithuanian intellectuals for the united purposeful work. The resolutions of the meetings of Lithuanian intellectuals from Petersburg, Riga and Lithuania were started to be published in “Vilniaus žinios” from the beginning of 1905. The essence of these was the autonomy of Lithuanian with the Seimas in Vilnius. The idea of Lithuanian convention also appertains to the environment of the daily newspaper “Vilniaus žinios”. The announcement in “Vilniaus žinios” on the convention summoned in Vilnius published in “Vilniaus žinios” set all estates of the Lithuanian nation and political parties in motion. Quotations from the responses of the famous Lithuanian people (J. Gabrys-Paršaitis, G. Petkevičaitė-Bitė, O. Pleirytė-Puidienė, A. Smetona) on the agenda, proceedings and resolutions of the Convention are used in the article. The extracts illustrate the descriptions of the Convention in the periodical press of Lithuanian democratic party and Lithuanian social democrat party. The secretary of the Great Vilnius Seimas emphasized that without the legal press agency “Vilniaus žinios” the summons of the Great Vilnius Seimas would have been impossible. It is attempted in the article to reflect on the national and political rise of the nation, which was experienced by Lithuanian nation affected by Lithuanian periodical press in 1905.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3981
Updated:
2018-12-17 11:45:27
Metrics:
Views: 19    Downloads: 13
Export: