"Atskiri poteriai, ant šniūrelio suverti" : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Atskiri poteriai, ant šniūrelio suverti": recenzija
In the Journal:
Metai. 2008, Nr. 3, p. 147-149
Keywords:
LT
Diaristika; Dienoraštis; Dokumentika; Istorija; XX a. lietuvių literatūra.
EN
Diarisistics; Diaristic; Diary; Documentics; History; XX th Century Lithuanian Literature.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Rimanto Glinskio knyga „XX amžiaus lietuvių dienoraščiai: tarp literatūros ir dokumento". Pažymima, kad knygą sudaro dvi dalys: teorinė („Dienoraščio teorijos metmenys") ir dėstymo („Asmuo ir laikas"). Recenzentas teigia, kad nors teorinėje dalyje pateiktas išsamus istorinis diaristikos vaizdas, gana plačiai pristatomos diaristikos tyrinėjimo galimybės, nurodomas vienas kitas teoretikas, tačiau nė prie vieno autoriaus ilgiau neapsistojama, neišskleidžiama jo sistema, dėl to panorama lieka ganėtinai iliustratyvi. Dideliu darbo trūkumu autorius laiko ir metodologijos nepateikimą, kuri, jo nuomone, negali būti laikoma savaime suprantamu dalyku, o numanomas istorinis – aprašomasis metodas mokslinėje knygoje laikytinas nepakankamu. Teigiama, kad teorinėje dalyje yra pateikiama daugybė požymių, pagal kuriuos galime atpažinti dienoraštį, tačiau kone visi jie yra paviršutiniški ir neprivalomi. Taip pat esama pernelyg nekritiško pasitikėjimo moksliškumu, kuris dėl to dažnai tampa tik stilistiniu teksto atributu. Konstatuojama, kad surinkta bibliografija, parodytas bendresnis XX a. lietuviškų dienoraščių vaizdas, tačiau toliau formalių dalykų nėra žengta. Daroma išvada, kad autorinės pozicijos trūkumas R. Glinskio knygą nublankina, o rašančiojo balso anonimiškumas lemia knygos anemiškumą, dienoraščio ribos yra labai netvarios, o mokslinės artikuliacijos galimybės per menkos geram rezultatui pasiekti. Todėl recenzentas darbą laiko tik tramplinu kitų autorių sėkmingesniems šios naujos problemos tyrinėjimams.

ENThe review discusses the book “XX amžiaus lietuvių dienoraščiai: tarp literatūros ir dokumento” [20th Century Diaries of Lithuanians; Between Literature and Document] by Rimantas Glinskis. The book consists of two parts: the theoretical part (“An outline of the diary theory”) and the main part (“An individual and time”). The reviewer claims that although the theoretical part gives an exhaustive historical picture of diaristics, rather widely presents diaristics research opportunities, refers to some theoreticians, yet does not explore them more deeply and does not describe their systems, hence the panorama remains rather illustrative. According to the reviewer, a considerable drawback of the work is absence of methodology which, according to him, cannot be considered a matter-of-fact, and the supposed historical-descriptive method is considered insufficient in a scientific study. The theoretical part presents many features which help to identify a diary; however, almost all of them are superficial and optional. There is also a too non-critical trust in scholarliness, which thus often becomes a stylistic attribute of the text. The reviewer states that bibliography has been accumulated, a general picture of the 20th c. Lithuanian diaries has been showed; however, the author has not gone beyond the formal things. The conclusion is drawn that absence of the author’s position devalues the book by Glinskis, the anonymous voice of the writer determines the anaemia of the book, the limits of a diary are very unsustainable, and the potential of scientific articulation is too weak to achieve a good result. Therefore, the reviewer considers the work to be only a springboard for other authors’ more successful research of this new problem.

ISSN:
0134-3211
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39721
Updated:
2013-04-29 00:31:46
Metrics:
Views: 8
Export: