Political parties and multiparty systems in the Baltic Countries, 1990-2001

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Political parties and multiparty systems in the Baltic Countries, 1990-2001
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Politinė sistema / Political system; Politinės partijos / Political parties.
Summary / Abstract:

LTPolitinės partijos ir daugiapartinės sistemos yra pamatiniai šiuolaikinės atstovaujamosios demokratijos elementai. Demokratiniuose režimuose politinės partijos užtikrina ryšį tarp politinių lyderių ir rinkėjų, politinio elito ir pilietinės visuomenės, valdančiųjų ir valdomųjų. Šiuolaikinių autoritarinių režimų žlugimas ir demokratizacijos procesai sutampa su naujų daugiapartinių politinių sistemų institucionalizacija ir konsolidacija. Po 1989 m. Baltijos šalys gali būti laikomos sėkmingos demokratizacijos atvejais Rytų Europoje. Baltijos valstybių sėkmė suteikia pagrindo nuosekliau ir išsamiau gilintis į partijų ir partinių sistemų institucionalizacijos ir stabilizavimo(si) procesus bei ypatumus šiame regione. Nors XX a. 9 deš. pabaigoje Lietuva, Latvija ir Estija į tarptautinę bendruomenę įsijungė kaip vieningas geopolitinis darinys, netrukus buvo pastebėta, kad šių valstybių panašumai nėra tokie dideli. Taip pat nestigo balsų, kad pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį skirtumai tarp trijų Baltijos šalių tapo dar ryškesni. Šiame knygos skyriuje bandoma atsakyti į klausimą: kas sieja ir kas skiria jaunas, besiformuojančias Lietuvos, Latvijos ir Estijos daugiapartines sistemas? Įvadinį knygos skyrių sudaro keturios dalys. Pirmojoje dalyje aptariamos Baltijos valstybių demokratizacijos sąlygos, antroje aiškinamos struktūrinės šių šalių partinių sistemų savybės, trečiojoje – partinių sistemų organizaciniai elementai ir ideologinė konfigūracija. Paskutinė skyriaus dalis skirta platesniems Baltijos šalių partinių sistemų stabilumo ir konsolidacijos klausimams aptarti.Reikšminiai žodžiai: Baltijos valstybės; Baltijos šalys (Baltic states); Daugiapartinė sistema; Partinė sistema; Politinės partijos; Baltic Countries; Baltic States; Multiparty system; Multiparty systems; Party system; Political parties.

ENPolitical parties and multiparty systems are fundamental elements of the modern representing democracy. Political parties of democratic regimes ensure the link between political leaders and the electorate, political elite and civil society, governing authorities and citizens. The collapse of the modern totalitarian regimes and democratisation processes coincide with the institutionalisation and consolidation of multiparty political systems. After 1989, the Baltic States can be considered the cases of successful democratisation in Eastern Europe. The success of the Baltic States enables a further and more comprehensive analysis of processes and peculiarities of institutionalisation and stabilisation of parties and party systems in this region. Although at the end of the 9th decade of the 20th century Lithuania, Latvia and Estonia joined the international community as a unified geopolitical formation, it was soon noticed that these states do not have so many similarities as it had seemed. During the first decade of independence, differences between the three Baltic States became even more prominent. This section of the book tries to answer the following question: what are the similarities and differences between the young emerging multiparty systems of Lithuania, Latvia and Estonia? The introductory section of the book consists of four parts. The first part discusses the conditions of the democratisation of the Baltic States, the second part focuses on structural peculiarities of the party systems of these states, and the third part deals with organisational elements of the party systems and the ideological configuration. The last part of the section discusses wider issues of the stability and consolidation of party systems of the Baltic States.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3967
Updated:
2013-04-28 15:59:35
Metrics:
Views: 27
Export: