The Pecularities of primary school pupil's musical culture education in family

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Pecularities of primary school pupil's musical culture education in family
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pradinių klasių mokinių muzikinė kultūra; Muzikinės kultūros ugdymas šeimoje; Music culture; Familie's music culture; Music education.
Keywords:
LT
Muzika / Music; Ugdymas / Education; Muzika / Music; Ugdymas / Education; Pradinis / Primary.
EN
Familie's music culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami pradinių klasių mokinių muzikinės kultūros ugdymo šeimoje ypatumai. Estetinis auklėjimas prasideda vaikystėje. Šeima – pirmoji šio proceso pakopa, turinti didelių estetinio ir meninio ugdymo galimybių. Būtent joje formuojasi pirmieji vaiko estetiniai įgūdžiai, jo estetinė pozicija. Šeima taip pat yra tarpininkė tarp vaiko ir visuomenės kultūros. Tėvų ir visų kitų vaiką supančių ugdytojų bendroji kultūra – jų estetinis skonis, meninė nuovoka, dorinės nuostatos – lemia vaikų estetinės kultūros ugdymo ir ugdymosi sėkmę. Nuo ugdytojų priklauso, kokias vertybes iš jų perims vaikai. Norint, kad vaikas įgytų gerą meninį skonį, nuo pat mažumės reikėtų turtinti aplinką tikrai vertingais meno kūriniais, į kuriuos mažieji pasinertų visa esybe. Tačiau atliktas tyrimas parodė, kad šeimose nyksta muzikavimo tradicijos, daugelyje šeimų muzika nevertinama, į ją žiūrima tik kaip į pramogą. Vaikų domėjimuisi muzika didžiulę įtaką daro jos populiarinimas masinės komunikacijos priemonėmis, kurios dažniausiai transliuoja tik pramoginę pop muziką, tokiu būdu formuoja primityvų mokinių meninį skonį. Masinių informacijos priemonių dėka atsirado meninių įspūdžių pertekliaus problema. Toks persisotinimas arba nepakankamas dėmesys daro meno kūrinio suvokimą ir vertinimą paviršutinišką, suabsoliutina pramoginį aspektą. Kai meninių įspūdžių yra daugiau, nei vaikui reikia, staigiai blogėja pasirinkimo kokybė ir suvokimo kūrybingumas. Tėvai nesistengia įtakoti vaikų muzikinio skonio ir muzikinės kultūros formavimąsi. Šis procesas šeimoje dažniausiai paliktas savaiminei plėtrai pagal vaikų individualius pomėgius ir poreikius. [Iš leidinio]

ENThe article looks at peculiarities of musical culture education of primary pupils in families. Aesthetical education starts in childhood. A family is the first stage in the process that has great possibilities for aesthetical and artistic education. It is exactly in childhood that the first aesthetical skills of a child start forming as well as child’s aesthetical position. A family acts as intermediary between a child and the public culture. The culture of parents and all other surrounding educators—their aesthetical taste, artistic perception, and moral views—determine the success of education and leaning in the area of aesthetics. Educators pass on values to children. In order to ensure that a child would have a good artistic taste, the surrounding environment should be enriched with truly valuable musical pieces, into which children could fully emerge. The research provides that such traditions as plying music at home are perishing away, and most families do not value music at all as it is only perceived as entertainment. Child’s interest in music is greatly impacted by promotion through mass means of communication that mostly air pop music and this way formulate primitive artistic taste. Due to mass media, a problem pertaining to the surplus of artistic impressions emerged. Such satiation or insufficient attention impact on superficial perception and assessment of a musical piece as well as makes the entertaining aspect absolute. When there are more artistic impressions than a child requires, the quality of choice reduces as well as creativity of perception. Parents do not try to impact on musical taste of a child and formation of musical culture. Within a family this process is most frequently left to drift according to individual interests and needs of children.

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Vaiko veikla meninio ugdymo procese / Jonas Kievišas, Ramutė Gaučaitė. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2000. 138 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3965
Updated:
2018-12-17 11:38:21
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: