Padėkos semantika ir raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Padėkos semantika ir raiška
Alternative Title:
Semantics and Expression of Thanking
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2006, t. 1, p. 22-34
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išanalizuoti padėkos raišką ir parodyti, kad padėka lietuvių kalboje gali būti reiškiama keliai būdais. Dažniausiai padėka reiškiama eksplicitinėmis formomis, kurias gali sudaryti performatyvinio veiksmažodžio dėkoju arba jaustukų ačiū, dėkui paradigmos. Jaustukais reiškiama padėka vartojama ir esant kontaktinei, ir distancinei mandagumo strategijai. Veiksmažodinė padėkos konstrukcija paprastai vartojama esant distancinei mandagumo strategijai. Ir performatyviniu veiksmažodžiu, ir jaustukais reiškiama padėka gali būti papildyta tais pačiais aktantais (adresato įvardijimu, akuzatyvu, rečiau – adresanto įvardijimu) bei įvairiais intensifikatoriais (paprastai – prieveiksmiais). Esant distancinei mandagumo strategijai gali būti pasirenkama implicitinė padėkos raiška, kai vietoj performatyvinio veiksmažodžio dėkoju vartojamos konstrukcijos reiškiu (išreiškiu; pareiškiu); tariu padėką; esu (būsiu) dėkingas. Kartais adresantas padėką reiškia tarsi kiek nusižemindamas, prisipažindamas adresatui, kad jis nerandąs padėkai reikšti tinkamų žodžių arba kad tokių žodžių apskritai nėra. Kartais padėkos žodžiai vartojami ne padėkai, bet atsisakymui reikšti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Padėka; Performatyvas; Paradigma; Aktantas; Modifikacija.

ENThe analysis shows that thanking can be expressed in several ways in Lithuanian. Thanking is mostly expressed by the explicit forms which can be formed by the paradigm of the performative verb dėkoju or the interjection ačiū, dėkui. Thanking expressed by interjections is used for contact and distance politeness. The construction of verbal thanking is usually employed for distance politeness. Thanking expressed by a performative verb and the interjections can be supplemented by the same subjects of an act (the designation of an addressee, causative, more seldom by the designation of an addresser) and various intensifiers (usually adverbs). In distance politeness, the expression of implicit thanking can be chosen when instead of the performative verb dėkoju the constructions of reiškiu are used; tariu padėką; esu (būsiu) dėkingas. The addresser sometimes expresses thanking as if demeaning and confessing to an addressee that s/he cannot find the right words to express gratitude or that there are no such words at all. The words of gratitude are sometimes used to express refusal, too.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Jaustukai kalboje ir šnekoje / Jolanta Zabarskaitė. Kalbos kultūra. 2009, 82, p. 91-109.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3942
Updated:
2018-12-17 11:45:23
Metrics:
Views: 35    Downloads: 5
Export: