Refrenų fonotaktika ir fonosemantika : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Refrenų fonotaktika ir fonosemantika: disertacija
Alternative Title:
Lietuvių liaudies dainyno refrenų duomenų bazė
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2011.
Pages:
118 p + 1 kompakt. diskas
Notes:
Disert. rengta 2006-2010 m. Lietuvių kalbos institute. Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Refrenas; Fonologija; Fonosemantika; Liaudies dainos.
EN
Refrain; Phonology; Phonosemantics; Folk songs.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Phonotactics and phonosemantics of refrains Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2011 31 p
Summary / Abstract:

LTLeksinės sistemos paribio reiškiniai – vaikų leksika, burtų formulės, keiksmažodžiai, mįslių žodžiai visada buvo įdomūs tyrėjams, tačiau lietuvių liaudies dainų refrenai, jų fonotaktika ir fonosemantika iki šiol plačiau nenagrinėta. Ši disertacija tai pirmas sisteminis ir išsamus lietuvių liaudies dainų refrenų tyrimas: pirmą kartą aprašomi „Lietuvių liaudies dainyno“ refrenai, analizuojama jų fonotaktika ir fonosemantika. Atliekant refrenų tyrimą darbe taikomi aprašomasis, statistinis ir gretinamasis metodai. Atlikto refrenų tyrimo duomenys leidžia teigti, kad: 1. Lietuvių liaudies dainų refrenai laikytini atskiru leksinės sistemos paribio reiškiniu, paklūstančiu lietuvių kalbos fonotaktikos dėsniams. 2. Refrenų garsų klasių požymiai turi įtakos refrenų konotacijai. 3. Refrenai skirstytini pagal atsiradimo būdą ir struktūrą. Pagal atsiradimo būdą yra: garsažodiniai, motyvuoti ir nemotyvuoti kvazileksiniai, darybiniai, samplaikiniai; pagal struktūrą – vieno segmento, dviejų, trijų, keturių, penkių, šešių ir daugiau sudedamųjų segmentų refrenai. 4. Refrenų kalbinę raišką lemia ne tik lietuvių liaudies dainų tekstas, bet ir rimas bei ritmas.

ENPhenomena of the lexical system periphery – children’s vocabulary, incantation formulas, swear words and puzzles have always attracted researchers, however, refrains of Lithuanian folk songs, their phonotactics and phonosemantics has not been studied extensively yet. This PhD thesis is the first systemic and extensive research of refrains of Lithuanian folk songs: refrains of “The Lithuanian folk songbook” are described for the first time, and their phonotactics and phonosemantics are analysed. Descriptive, statistical and comparatives methods have been applied for the implementation of the studies of refrains. The data of the performed studies of refrains allow stating that: 1. refrains of Lithuanian folks songs are considered as a separate phenomenon of the lexical system periphery governed by phonotactical laws of the Lithuanian language. 2. Characteristics of classes of refrain sounds influence the connotation of refrains. 3. Refrains are classified according to the method of origin and structure. According to the method of origin, there are onomatopoeic, motivated and unmotivated quasilexical, derivational, combinational refrains. According to the structure, they are classified into refrains of one segment, two, three, four, five, six and more segment refrains. 4. The linguistic expression of refrains is determined not only by texts of folk songs, but also by rhymes and rhythms.

ISBN:
9786094110610
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39416
Updated:
2022-02-07 20:08:56
Metrics:
Views: 13
Export: