Князь Мацвей Мікіцініч: паходжанне і эміграцыя

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Князь Мацвей Мікіцініч: паходжанне і эміграцыя
Alternative Title:
Prince Macvej Mikicinich: the origin and the emigration
In the Journal:
Studia historica Europae orientalis. 2008, 1, p. 77-83, 291
Keywords:
LT
Emigracija; Kunigaikštis Motiejus Mikitiničius; Kunigaikštis, Mikitiničius, Maskva; LDK; Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras; Lietuvos didžioji kunigaikštienė Elena; Maskvos didžioji kunigaikštystė; Maskvos kunigaikštytė Elena; 15-16 a..
EN
Duke Mattheus Mikitinich (Macvej Mikicinich); Emigration; GDL; Grand Duchy of Moscow; Moscow; Grand duchess of Lithuania Helena; Grand duke of Lithuania Aleksander.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu Rusijos ir Baltarusijos istoriografijoje išaugo dėmesys tokiai iki šiol mažai nagrinėtai problemai, kaip emigracija iš Maskvos valstybės į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Sveikintina, kad tyrėjų dėmesio sulaukia ne tik tradiciškai populiarūs siužetai ir asmenys (pav., kunigaikštis Andrejus Kurbskis), bet ir mažiau žinomi Semionas Belskis, Vladimiras Zabolockis ir kiti. Tarp išeivių iš Maskvos XVI amžiaus I pusėje dėmesį patraukia kunigaikštis Motiejus (Matvejus) Mikitiničius (?–apie 1539). Niekas iš jo amžininkų emigrantų Lietuvoje ir Baltarusijoje negavo tiek valdų, kiek jis. Net garsiausieji iš amžininkų – tokie kaip Semionas Belskis ir Ivanas Liadskis. Tarp Mikitiničiaus dvarų – Kniažičiai ir Vodva ties Mogiliavu, Birštonas ir Jieznas, ne vienas dvaras Vilniaus vaivadijoje (Mikitiničius buvo kunigaikštienės Elenos valdų Birštone, Anykščiuose ir kitur vietininkas). Iš 1528 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės surašymo matyti, kad Mikitiničius turėjo išlaikyti 79 raitelius, šiuo atžvilgiu tenusileisdamas didžiausiems didikams – Albertui Goštautui, Konstantinui Ostrogiškiui, Stanislovui Kęsgailai, Jonui Sluckiui, Radviloms ir dar vienam kitam. Iki šiol nebandyta išsiaiškinti, iš kur kunigikštis Mikitiničius kilęs. Žinoma, kad jo palikuonys XVI amžiaus II pusėje ėmė vadintis Golovčinais, o nuo XVII amžiaus – Rapalovskiais. Rapalovskiai buvo vieni iš Starodubo kunigaikščių šakų. Motiejus Mikitiničius kilęs iš Maskvos valstybės smulkiųjų kunigaikščių giminės, kuri, galimas dalykas, susijusi su Rapalovskiais. Priklausė kunigaikštienės Elenos (Maskvos didžiojo kunigaikščio Ivano III dukra) artimiausiųjų žmonių aplinkai, ir kartu su ja atvyko į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę 1495-ųjų pradžioje.

ENRussian and Belarusian historiography has lately been increasingly focusing on the so far little explored problem of emigration from the Grand Duchy of Moscow to the Grand Duchy of Lithuania (GDL). It is a welcome fact that researchers have been interested not only in traditionally popular plots and persons (e.g. Duke Andrey Kurbsky), but also in less known personalities, e.g. Simeon Belsky, Vladimir Zabolotsky and others. Duke Mattheus Mikitinich (? – around 1539) should be noted among emigrants from Moscow in the first half of the 16th c. No-one of his contemporaries who emigrated received so many possessions in Lithuania and Belarus, even the most prominent contemporaries: Simeon Belsky and Ivan Liadsky. Mikitinich had manors in Kniažičiai and Vodva at Mogiliavas, Birštonas and Jieznas, and many manors in Vilnius Voivodeship (he was the representative of Duchess Elena’s possessions in Birštonas, Anykščiai and other places). The 1528 census of the GDL army shows that Mikitinich had to maintain 79 cavalrymen, thus yielding only to the major noblemen: Albertas Goštautas, Konstantinas Ostrogiškis, Stanislovas Kęsgaila, Jonas Sluckis, Radziwiłł and some others. So far there have not been any studies on the descent of Duke Mikitinich. It is known that his descendants were named after Golovchin from the second half of the 16th c., and Rapalovsky from the 17th c. The Rapalovsky family descended from Starodub dukes. Mikitinich descended from the petty duke family of the Grand Duchy of Moscow, which might have been related to Rapalovsky. He belonged to the environment of the closest people to Duchess Elena (daughter of Moscow Grand Duke Ivan III) and arrived to the GDL together with her at the beginning of 1495.

ISSN:
2079-1488
Related Publications:
  • Lietuvos Metrika. Knyga 10 (1440–1523); Užrašymų knyga 10 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Egidijus Banionis, Algirdas Baliulis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. 179 p.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 11 (1518–1523); Užrašymų knyga 11 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Artūras Dubonis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. 228 p.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 1 (1380–1584); Užrašymų knyga 1 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius]. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1998. 208 p.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 15 (1528–1538); Užrašymų knyga 15 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Artūras Dubonis]. Vilnius : Žara, 2002. 448 p.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 25 (1387–1546); Užrašymų knyga 25 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. 461 p.
  • Лёсы маскоўскай знаці ў Вялікім Княстве Літоўскім у першай палове XVI ст / Казакоў А.У. Studia historica Europae orientalis. 2011, 4, p. 150-174, 335, 340.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39306
Updated:
2016-11-26 19:10:47
Metrics:
Views: 7
Export: