Ekonominės politikos poveikis ūkio struktūrai : Lietuvos pavyzdys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominės politikos poveikis ūkio struktūrai: Lietuvos pavyzdys
Alternative Title:
Influence of economic policy on the structure of economy: case of Lithuania
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2004, Nr. 31, p. 55-68
Keywords:
LT
Ūkio struktūra,; Ekonominė politika.
EN
Economic structure; Economic policy.
Summary / Abstract:

LTTarp laisvosios ir reguliuojamos rinkos šalininkų vyksta nuolatinės diskusijos dėl valstybės dalyvavimo ekonomikos valdyme turinio ir intensyvumo. Straipsnio tikslas – atskleisti statistiškai įrodomą ryšį tarp ūkio vystymosi struktūrinių tendencijų ir vyriausybių vykdomos ekonominės politikos, taip pagrindžiant vykdomų politikų efektyvumą bei atskleisti tolimesnio Lietuvos ekonomikos liberalizavimo būtinybę, neišeinant iš ūkio struktūrinio vystymosi teorijos rėmų. Tyrimo metu pasitvirtino hipotezė apie galimą ryšį tarp ekonomikos struktūros ir vykdomos ekonominės politikos. Buvo nustatyta, kad augant valstybiniam ekonomikos reguliavimo laipsniui agrarinio bei pramoninio ekonomikos sektorių lyginamoji dalis didėja, o paslaugų sektoriaus mažėja. Analizuojant pasaulinius struktūrinio vystymosi dėsningumus ir atskleistą tyrimu ryšį tarp ekonomikos struktūros ir ekonomikos laisvės laipsnio, galima teigti, kad vyriausybės pastangos reguliuoti ekonomikos procesus sąlygoja lėtesnį ekonominės struktūros adaptavimąsi sutinkamai su rinkoje besiformuojančiais dėsningumais. Vertinant Lietuvos 1998–2003 metų ekonomikos struktūrinio vystymosi eigą, pastebėtina, kad po 2000 m. agrarinio ir pramoninio ekonomikos sektorių lyginamoji dalis augo, atitinkamai mažėjant paslaugų sektoriaus lyginamajai daliai. Toks vystymasis vertintinas nepalankiai, nes ilguoju ar net vidutiniu laikotarpiu gali pareikalauti struktūrinio ekonomikos pertvarkymo ir tuo pačiu išteklių atitraukimo iš kitų šaliai būtinų veiklos sričių. Verslui palankių sąlygų sudarymo požiūriu Lietuvoje stebima stagnacija.

ENThere is constant negotiation concerning content and intensity of country‘s participation in the economic management between proponents of free and regulated markets. Purpose of the article - to reveal a statistically proven relationship between structural tendencies of economic development and government's economic policy, thus justifying implemented effectiveness of policies and reveal the need of further Lithuanian economy liberalization within the framework of economic structural development. The study confirmed the hypothesis about a possible connection between the economic structure and the economic policy. It was found that due to rising degree of the country’s economic regulation, the relative share of agrarian and industrial economy sectors is increasing, while service sector’s is decreasing. Analyzing global patterns of structural development and connection between the economic structure and the economic freedom degree, exposed by research, it can be said that the government's efforts to regulate economic processes leads to slower ability of economic structure to adapt in accordance with evolving market regularities. Assessing economic structural development process in Lithuania during 1998-2003, it can be noted that a relative share of the agrarian and industrial sectors of economy has been growing after 2000, while a relative share of service sector has been decreasing correspondingly. This development is assessed adversely since the long or even medium term may require structural economic transformation and at the same time resource withdrawal from other for country necessary branches of activity. In terms of creation of favorable conditions for business, stagnation is being observed in Lithuania.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39271
Updated:
2018-12-17 11:28:01
Metrics:
Views: 4    Downloads: 3
Export: