European models of constitutional complaint and their socio-legal perspectives in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
European models of constitutional complaint and their socio-legal perspectives in Lithuania
Alternative Title:
Europiniai konstitucinio skundo modeliai ir jų socialinė – teisinė perspektyva Lietuvoje
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2005, Nr. 3 (49), p. 19-29
Keywords:
LT
Asmenys, legitimūs paduoti konstitucinį skundą; Konstitucija; Konstitucinis skundas; Konstitucinis teismas; Kvestionavimo apimtis; Kvestionavimo dalykas; Pagrindinės asmens teisės ir laisvės.
EN
Basic human rights and freedoms; Constitution; Constitutional complaint; Constitutional court.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnio tikslas – istoriniu, politiniu, juridiniu ir funkciniu aspektais suformuluoti konstitucinio skundo instituto sampratą, išgryninti šiuo metu Europos valstybėse funkcionuojančius konstitucinio skundo modelius ir juos susisteminti, įvertinti teisines ir socialines galimo konstitucinio skundo instituto įtvirtinimo Lietuvos teisinėje sistemoje prielaidas. Siekiant šio tikslo, buvo pasitelktas mokslinės literatūros, nagrinėtų valstybių teisės norminių aktų ir konstitucinių teismų jurisprudencijos analizės tyrimo metodas. Straipsnį sudaro dvi dalys (reikia pažymėti, jog įvadui teikiama beveik savarankiškos straipsnio dalies reikšmė, kadangi jame atskleidžiama konstitucinio skundo instituto samprata, be kurios aptarimo neįmanoma vystyti šiame straipsnyje formuluojamų klausimų, taip pat įvade yra pristatoma tyrimo metodologija; taigi neformaliuoju požiūriu šį straipsnį sudaro trys dalys). Pirmojoje straipsnio dalyje analizuojama, kokie šiuo metu konstitucinio skundo modeliai yra praktikuojami Europos valstybėse (konkrečiai – Vokietijoje, Šveicarijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje). Pasirinkus tris kriterijus (konstitucinio skundo kvestionavimo dalyko apimtis, konstitucinio skundo būdu ginamų pagrindinių asmens teisių ir laisvių apimtis ir asmenų, legitimių tiesiogiai kreiptis į konstitucinį teismą, ratas), buvo išskirti trys pagrindiniai europiniai konstitucinio skundo modeliai: plataus dalyko konstitucinio skundo modelis, siauro dalyko tik dėl teisės norminių aktų, kuriais remiantis priimamas individualus sprendimas, konstitucinio skundo modelis ir siauro dalyko tik dėl individualių sprendimų konstitucinio skundo modelis.Pažymėtina, kad įvairių valstybių konstitucionalistai nepateikia vieningos konstitucinio skundo modelių sistemos, todėl šiame straipsnyje formuojama sąlyginė konstitucinio skundo modelių klasifikacija, tiesiogiai priklausoma nuo jau minėtų grupavimo kriterijų pasirinkimo. Antrojoje straipsnio dalyje pateikiamas dabartinių socialinių ir teisinių (tam tikra prasme ir politinių) konstitucinio skundo instituto įtvirtinimo Lietuvos teisinėje sistemoje prielaidų įvertinimas. Kaip pagrindiniai veiksniai, įtakojantys tokio sprendimo priėmimą, išskirtini: tinkama politinė atmosfera valstybėje, sisteminis teisinės bazės parengimas, moksliniai užsienio valstybių patirties konstitucinio skundo funkcionavimo sferoje tyrimai, aukštas visuomenės teisinės sąmonės ir kultūros lygis bei materialiųjų, techninių, personalinių išteklių suformavimas. Idant konstitucinio skundo institutas Lietuvoje funkcionuotų efektyviai ir turėtų autoritetą visuomenės akyse, visos šios kategorijos turi koegzistuoti – negalima įgyvendinti tik dalies šių prielaidų, nes tokiu būdu pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugos reforma nebus sėkminga.[...]. [Iš leidinio]

ENAt present the spread of constitutional justice in Europe is comparable to a triumphal arch procession. Such authority of constitutional justice has been influenced by the establishment of the institution of constitutional complaint in national legal acts. This article deals with the phenomenon of constitutional complaint. The investigation is carried out on three levels. On the first level, the concept of constitutional complaint and general as well as special pre-conditions for the existence of constitutional complaint are revealed. On the second level, by analysing and comparing the constructs of constitutional complaint in Germany, Switzerland, Slovenia, Slovakia, Russia and Poland, generalised models of constitutional complaint are formulated. On the third level, the main drawbacks of each formulated model of constitutional complaint are indicated and the social and legal preconditions of consolidation of constitutional complaint in the Lithuanian legal system are investigated. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Subject:
Related Publications:
Konstitucija, konstitucinė doktrina ir konstitucinio teismo diskrecija / Egidijus Kūris. Konstitucijos aiškinimas ir tiesioginis taikymas : Baltijos ir Skandinavijos šalių konferencijos medžiaga, 2002 m. kovo 15-16 d., Vilnius / sudarytojas Viktoras Rinkevičius. Vilnius: LRKT, 2002. P. 9-40.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39160
Updated:
2018-12-17 11:43:12
Metrics:
Views: 55    Downloads: 19
Export: