Dėl lietuvių kalbos teksto prozodijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl lietuvių kalbos teksto prozodijos
Alternative Title:
On the prosody of the Lithuanian text
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2005, 1, p. 35-38
Keywords:
LT
Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTKirtis tekste yra ritmo pagrindas, rodantis dinaminę frazės struktūrą. Tai ne tik kirčių skaičius, jų pasiskirstymas, bet ir pačios frazės ilgis, būdingi tarpkirtiniai intervalai. Straipsnyje ir analizuojami šie pirminio ritmo parametrai. Tiriamos buvo S. Nėries atsiminimų-dienoraščio „Šešėliuotas mano kelias“, P. Orintaitės „Dabiškės inteligentų“, A. Vaičiulaičio „Valentinos“, V. Ramono „Kryžių“ ir V. Mykolaičio-Putino Altorių šešėly“ ištraukos. Nors darbo objektas – rašytiniai tekstai, vis dėlto ne visada buvo lengva nustatyti vienetų ribas: ne visada ryškios frazės ribos, kartais abejotinas žodžių fonetinis savarankiškumas. Sutvarkytas tekstas buvo apdorotas specialia kompiuterine programa, kuri pateikė statistinius rezultatus. Nustatyta, kad analizuojamuose pietinių vakarų aukštaičių tarmės rašytojų tekstuose dominuoja: a) dvifraziai (23%) ir trifaziai (19%) sakiniai; b) dvikartės (40%) ir trikirtės (30%) frazės; c) vienskiemeniai (34%) ir dviskiemeniai (32%) tarpkirtiniai intervalai; d) moteriškosios inicijos (43%) ir kadencijos (52%). Rašytojas kuria ne tik tekstą, bet ir ritminį jo judėjimą. Ritmas prozoje yra laisvas, nesaistomas metrinės schemos, bet labai priklausomas nuo prasmės ir sintaksinės sąrangos. Šiuos parametrus dar reikia labai išsamiai tirti, tačiau juos analizuoti daug sunkiau nei pirminius ritmo požymius.Reikšminiai žodžiai: Prozodija; Tekstai; Ritmas; Metrinė schema; Frazės ilgis; Prosody; Text; Rhythm; Metric scheme; Length of phrase.

ENThe stress in the text is the basis of the rhythm that shows the dynamic structure of the phrase. It is not only the number of stresses, their distribution, but also the length of the phrase itself, characteristic intervals between stresses. The article analyses these primary parameters of the rhythm. Excerpts from Nėris’s memoir-diary “Šešėliuotas mano kelias”, P. Orintaitė’s “Dabiškės inteligentsi”, A. Vaičiulaitis’s “Valentina”, V. Ramonas’s “Kryžiai” and V. Mykolaitis-Putinas’s “Altorių šešėly” were analysed. Although the subject of the work is written texts, it was not always easy to determine limits of units: limits of phrases were not always clear; phonetic independence of words was sometimes doubtful. The ordered text was processed by a computer programme which presented statistical results. It was determined that in the analysed texts of writers of south-west Aukštaitian dialects dominate the following: a) two-phrase (23%) and three-phrase (19%) sentences; b) double (40%) and triple (30%) phrases; c) one-syllable (34%) and double-syllable (32%) intervals between stresses; d) feminine initions (43%) and cadences (52%). A writer creates not only the text, but also its rhythmic movement. The rhythm in prose is free; it is not constrained by the metrical scheme. But, it is dependent on the meaning and syntactic composition. These parameters have to be thoroughly investigated. However, it is more difficult to analyse them than the primary features of the rhythm.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Klasterinė tipologinių kalbos ritmo grupių analizė / Agnė Pukevičiūtė, Asta Kazlauskienė. Acta linguistica Lithuanica. 2013, t. 69, p. 168-184.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3909
Updated:
2020-07-30 13:50:55
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: