Kražiuose mirusių jėzuitų mažosios biografijos – Summariola vitae

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kražiuose mirusių jėzuitų mažosios biografijos – Summariola vitae
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2011, 32, p. 215-268
Notes:
Tekstus iš lotynų kalbos vertė ir publikaciją parengė Ona Daukšienė (Felikso Kalendos, Pranciškaus Šrubauskio, Andriejaus Dimitrovičiaus, Kazimiero Daumanto, Hiacinto Semionovičiaus, Jono Melkertavičiaus, Jokūbo Adamovičiaus, Leonardo Veiso, Tomo Stecevičiaus, Jono Grubševičiaus, Adalberto Griškevičiaus, Aleksandro Kaštelos, Juozapo Horodeckio gyvenimai) ir Mintautas Čiurinskas (Hiacinto Semionovičiaus, Danieliaus Maižrimo, Petro Šeleikausko, Mykolo Lankevičiaus, Aleksandro Kaštelos, Juozapo Horodeckio, Stanislovo Rakavičiaus gyvenimai).
Keywords:
LT
Biografijos; Jėzuitai; Kražiai; Kražių jėzuitų kolegija; Lotynų kalba; Motiejus Valančius; Nekrologai; Rankraštiniai tekstai; Rankraštis; Vertimas; Vienuoliai.
EN
Biographies; Jesuitic college of Kražiai; Jesuits; Kražiai; Latin; Manuscript; Manuscript texts; Monks; Motiejus Valančius; Obituaries; Translation.
Summary / Abstract:

LTDarbe pateikiamos Kražiuose mirusių jėzuitų biografijos. Pažymima, kad rankraštinis tekstų, kuriuose aprašomi Kražių jėzuitų kolegijoje mirusių vienuolių gyvenimai, rinkinys nėra nežinomas, tačiau autorius norėjęs tekstą publikuoti su vertimu, patikslindamas kai kurias detales. Publikuojami Felikso Kalendos, Pranciškaus Šrubauskio, Andriejaus Dimitrovičiaus, Kazimiero Daumanto, Hiacinto Semionovičiaus, Jono Melkertavičiaus, Jokūbo Adamovičiaus, Leonardo Veiso, Tomo Stecevičiaus, Jono Grubševičiaus, Adalberto Griškevičiaus, Aleksandro Kaštelos, Juozapo Horodeckio, Hiacinto Semionovičiaus, Danieliaus Maižrimo, Petro Šeleikausko, Mykolo Lankevičiaus, Aleksandro Kaštelos, Juozapo Horodeckio, Stanislovo Rakavičiaus gyvenimų aprašymai. Atrankos kriterijus buvo jėziutų svarba lietuvos kultūros istorijai. Buvo atrenkami ne vien tik lietuvių kilmės jėzuitų gyvenimai, bet siekta atspindėti Kražiuose veikusių jėzuitų tautinę įvairovę, atitikusią LDK visuomenės ir Lietuvos jėzuitų provincijos realijas. Autorius teigia siekęs, kad parinktieji tekstai ir chronologiškai kuo tolygiau atspindėtų visą korpusą. Gyvenimo aprašymai pateikiami su dalykiniais komentarais, reikalingais tekstui geriau suprasti: paaiškintos kai kurios su jėzuitų vienuolija, su pavartotais palyginimais, aliuzijomis, citatomis susijusios vietos. Autorius pažymi nesiėmęs tikslinti visų datų ir istorinių duomenų, dažnai besiskiriančių nuo pateikiamų kituose šaltiniuose, kaip antai gimimo, mirties datų, eitų pareigų laiko, tik vienur kitur atkreipęs dėmesį į tokius nesutapimus.

ENBiographies of Jesuits who died in Kražiai are presented in the paper. It is noted that the collection of handwritten texts in which the lives of the monks who died at the Kražiai Jesuit College are described is not unknown, but the author wanted to publish the text with a translation, clarifying some of the details. The biographies of Feliksas Kalenda, Pranciškus Šrubauskis, Andriejus Dimitrovičius, Kazimieras Daumantas, Hiacintas Semionovičius, Jonas Melkertavičius, Jokūbas Adamovičius, Leonardas Veisas, Tomas Stecevičius, Jonas Grubševičius, Adalbertas Griškevičius, Aleksandras Kaštela, Juozapas Horodeckis, Hiacintas Semionovičius, Danielius Maižrimas, Petras Šeleikauskas, Mykolas Lankevičius, Aleksandras Kaštela, Juozapas Horodeckis, and Stanislovas Rakavičius are published. The criterion for selection was the Jesuits’ importance to the history of Lithuanian culture. The biographies that were selected were not limited to Lithuanian Jesuits - efforts were made to reflect the ethnic diversity of the Jesuits who worked in Kražiai, which corresponded to the realities of the society of the Grand Duchy of Lithuania and the Lithuanian Jesuit province. The author claims to have also aimed for the selected texts to chronologically reflect the entire body as evenly as possible. The biographies are presented with orderly commentary that is necessary for a better understanding of the text: some places related to the Jesuit religious order, the comparisons employed, allusions, and quotations are explained. The author notes that he did not undertake the explication of all of the dates and historical data that often differ from those presented in other sources, such as dates of birth or death, or the period of duty - he simply made note of such discrepancies in certain places.

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39005
Updated:
2018-12-17 13:12:28
Metrics:
Views: 14    Downloads: 5
Export: