Buhalterinė apskaita: teorija ir praktika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Buhalterinė apskaita: teorija ir praktika
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012.
Pages:
324 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Apskaita; Apskaitos formavimo sistema; Apskaitos praktika; Apskaitos teorija; Buhalterinė apskaita; Ilgalaikis turtas; Informacija; Nuosavas kapitalas; Pajamos; Sąnaudos; Trumpalaikis turtas; Įsipareigojimai.
EN
Accounting; Accounting practice; Accounting theory; Equity capital; Information; Liabilities; Long-term assets; Making accounting system; Revenues, Expenses; Short-term assets.
Summary / Abstract:

LTDažnai informacija, pateikiama finansinėse ataskaitose skaičiais, vadinama tarptautine verslo kalba, leidžiančia įvertinti tiek verslo partnerį, tiek konkurentą, neatsižvelgiant į jo kalbą ir atstovaujamą šalį. Svarbiausias šio vadovėlio tikslas – pateikti pagrindinių teorinių žinių santrauką ir pagilinti praktinius ūkinių operacijų registravimo apskaitoje įgūdžius. Knyga parašyta nestandartiniu būdu, stengiantis konstruktyviai pateikti būtinas buhalterinei apskaitai žinias. Kiekviena iš devynių temų formuojama trimis etapais: Pirmoje dalyje pateikiama teorinė medžiaga, leidžianti suprasti atitinkamų buhalterinių straipsnių ypatybes ir jų apskaitos reikalavimus. Antroje dalyje aiškinami terminai. Trečia dalis yra skirta praktiniams įgūdžiams ugdyti. Klausimai ir uždaviniai parinkti taip, kad atskleistų kiekvienai temai būdingas ūkines operacijas. Tiek pateikta teorija, tiek praktiniai klausimai išdėstyti nuosekliai, kad žingsnis po žingsnio, išnagrinėjus atskiras temas, knygos skaitytojai gebėtų savarankiškai parengti pagrindines finansines ataskaitas, o suprasdami, kaip skaičiukai „subėga“ į šias ataskaitas, gebėtų atlikti jų analizę ir esant detalesnės informacijos poreikiui, žinotų, iš kokių apskaitos registrų ar pirminių dokumentų ją būtų galima gauti. Vadovėlio medžiaga turėtų būti naudinga tiek studentams, gilinantiems savo žinias, tiek ir specialistams, dirbantiems su finansine informacija, siekiant išsiaiškinti finansinius įmonės rodiklius, būklę ir suprasti vykstančius ekonominius procesus versle.

ENInformation presented in financial statements numerically is often referred to as the international language of business, which allows both business partners and competitors to be analysed, regardless of their language and which country they represent. The primary objective of this textbook is to provide a summary of basic theoretical knowledge, and to extend practical skills in transaction registration accounting. The book is written in a non-standard manner, in an effort to constructively present the knowledge necessary for bookkeeping. Each of the nine subjects is formed in three steps. In the first part, theoretical material for understanding the specific features of bookkeeping articles and the requirements for their accounting is presented. Terms are explained in the second part. The third part is devoted to developing practical skills. Questions and exercises are selected so as to reveal the transactions characteristic to each topic. Both the material on theory and the exercise questions are set forth coherently so that step by step, the book’s readers, upon analysing the separate topics, are able to independently prepare financial statements. Grasping how numbers "flow together" into these statements, they are also able to carry out their analysis, and, if there is a need for more detailed information - know which records or primary documents this can be obtained from. The textbook material should be useful for both students who are deepening their knowledge, as well as professionals working with financial information, in order to clarify the company’s financial indicators and position, and to understand the economic processes taking place in the business.

ISBN:
9789955194392; 9789955194385 (el. versija)
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38997
Updated:
2020-12-28 14:54:09
Metrics:
Views: 132    Downloads: 79
Export: