Susiruošusi išeiti

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Susiruošusi išeiti
In the Journal:
Naujoji Romuva. 2008, Nr. 3, p. 5-9
Keywords:
LT
Dorovinis lietuvio charakteris; Dorovinė kultūra; Girtuoklystė; Korupcija; Moralė; Nomenklatūra; Politika; Posovietinė visuomenė; Postsocializmas; Religija; Valstybė; Verslas; Vertybės; Žmogiškumas.
EN
Business; Corruption; Drunkenness; Humanity; Lithuania; Moral; Moral Lithuanian character; Moral culture; Nomenclature; Politics; Post-Soviet society; Postsocialism; Religion; State; Values.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje siekiama apmąstyti Lietuvą kaip valstybę ir tautą etiniu aspektu, t. y. kaip kraštą, kuris per visą savo istoriją taip ir nesugebėjo suvokti, jog krikščioniškoji Vakarų Europa – tai ne tik demokratinių institucijų ar modernių technologijų, bet ir aukštos dvasinės, dorovinės kultūros, grindžiamos dar Dekaloge suformuluotais didžiaisiais doroviniais reikalavimais, geopolitinis regionas. Straipsnyje keliami klausimai: kodėl Lietuvos žmonių mintys ir svajonės niekada neišsipildo, netampa tikrove? Kodėl santvarka vis tebekeičia santvarką, viena politinė sistema – kitą, ir visas šis procesas sukelia tik audrotos jūros iliuziją? Žmonių visuomenės visada tvarkydavosi ir tebesitvarko vadovaudamosi vertybinėmis orientacijomis ir dorovinėmis elgesio normomis. Lietuva, skendinti alkoholizmo ir pesimizmo liūne, neturi ateities perspektyvų. Šalis jau yra nepajėgi užtikrinti savo pačios biologinės reprodukcijos. Lietuva nėra nei demokratinė, nei provakarietiška, o tik grynai posovietinė respublika. Daugelis politikų priimamų įstatymų yra vienadieniai, atitinkantys lobistų užmačias. Sąžiningo, tikrai vakarietiško ir europietiško verslo Lietuvoje labai nedaug. Šia prasme Lietuva egzistuoja anaiptol ne vakarietiškuoju, o posovietiniu, neonomeklatūriniu pagrindu. Vis didesnę nacionalinio produkto dalį suryja naujoji politinė administracinė biurokratija. Nežinia, kas laukia šalies, kurios gyventojai stumiami į alkoholizmo liūną ir skurdą arba verčiami išvykti iš gimtojo krašto laimės ieškoti svetur.

ENIn this publication Lithuania is contemplated as the state and as the nation from the ethical point of view, i.e. as a country which, in the course of its entire history, was not able to comprehend that the Christian Western Europe was a geopolitical region important not only for its democratic institutions or modern technologies but also for its high spiritual and moral culture based on major moral requirements stated as early as the Decalogue. The article asks why ideas and dreams of the Lithuanian people never come true and never come to life? Why one social order or political system is replaced with the new one but all this process brings in is just an illusion of the sea storm? All human societies have been founding their systems based on values and moral behaviour norms. Lithuania which is being engulfed in the quagmire of alcoholism and pessimism has no future prospects. This country is unable to ensure its own biological reproduction. Lithuania is not a democratic or pro-Western country; it’s rather just a post-Soviet republic. The majority of laws adopted by politicians are short-term and only serve the interests of lobbyists. Honestly, true Western and European business in Lithuania is close to non-existent. In this regard, the existence of Lithuania is based not on the Western but rather on the post-Soviet, neo-nomenclative foundation. The new political bureaucratic administration consumes an increasingly larger share of the national product. No one can tell what awaits the country whose citizens are forced into alcoholism and poverty or out of their native country to look for better fortune.

ISSN:
1392-043X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38827
Updated:
2013-04-29 00:18:33
Metrics:
Views: 1
Export: