Įtampos, baimės, neapykantos pulsas : Lietuvos Respublika lenkiškoje Vilniaus spaudoje (1922-1923)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įtampos, baimės, neapykantos pulsas: Lietuvos Respublika lenkiškoje Vilniaus spaudoje (1922-1923)
Alternative Title:
Tensions, fears and the beat of hatred: Lithuania Republic in the Polish press of 1922-1923
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2004, t. 40, p. 191-199. Grumtynės dėl Vilniaus krašto 1919-1923 metais
Keywords:
LT
"Vidurio Lietuva"; Ideologinis karas; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Nacionalizmas; Vidurio Lietuva; Vilniaus kraštas; Vilniaus lenkų laikraščiai.
EN
"Central Lithuania"; Central Lithuania; Ideological War; Nationalism; Of Polish newspapers; Vilnius Region.
Summary / Abstract:

LTAutorė straipsnyje kelia klausimą, kiek liko istorinės Lietuvos identitetą saugančių lenkiškos kultūros asmenybių Vilniaus krašte 1922 m. įjungus ,,Vidurio Lietuvą“ į Lenkijos sudėtį. Bandoma išsiaiškinti, kiek dvasinis priklausymas istorinei Lietuvai buvo išplitęs per Lietuvą, ir kiek jis įtakojo pačių vilniečių nuomones apie Lietuvą. Aptariama 1922–1923 metų Vilniaus spaudos pozicija jaunos, nacionaliniais pagrindais grįstos Lietuvos atžvilgiu. Labai svarbu, koks požiūris apie Lietuvą buvo skleidžiamas šios spaudos puslapiuose. Nagrinėjant šiuos principinius klausimus, stengiamasi parodyti, kokia įtampa, baimė ir neapykanta bei susirūpinimas buvo skleidžiami ne viename straipsnyje apie Lietuvą. Svarbi spaudos savybė yra ta, kad joje galima parodyti žmonių pasaulėžiūrą, o taip pat ją ir formuoti. Publikacijoje pristatomas atliktas tyrimas, kurio pagrindu paimti du vienas nuo kito ideologiškai skirtingi dienraščiai. Tai – ,,Slowo“, kurį leido konservatoriai ir demokratų laikraštis – ,,Dziennik Wilenski“. Nors ideologiškai abu laikraščiai skyrėsi, bet jų abiejų požiūris į Lietuvą buvo panašus. Šie abu dienraščiai laikėsi neigiamos pozicijos Lietuvos atžvilgiu. Tik laikraštyje ,,Przegląd Wilenski“ publikacijos bandė atsverti lenkiškuose laikraščiuose skleidžiamą neigiamą informaciją apie Lietuvą. Autorė pabrėžia, kad straipsniu siekiama atskleisti konkretaus laikotarpio įtampą, buvusias nuotaikas.

ENThe author of the article raises the question of how many individuals of Polish culture, who preserved historical Lithuanian identity, were left in Vilnius region when “Central Lithuania” was annexed to Polish composition in 1922. The author tries to figure out, how much spiritual belonging to historical Lithuania was spread through Lithuania and how it influenced the opinions of Vilnius’ residents about Lithuania. The article discusses the position of Vilnius‘ press during 1922-1923 regarding young Lithuania, which was based on national principles. It is very important, what attitude towards Lithuania was spread in the pages of this press. When examining these principal questions, it is attempted to illustrate the tension, fear, hatred and concern, which has been propagated in a few articles about Lithuania. Important feature of the press is that it can show people’s worldview and form it. The publication presents a study of two ideologically different daily newspapers. It is “Slowo”, published by the Conservatives and “Dziennik Wilenski” by the Democrats. Although both newspapers were ideologically different, but their approach to Lithuania was similar. These two daily newspapers took a negative position with regard to Lithuania. Only publications in the newspaper “Przegląd Wilenski“ tried to counterbalance the negative information about Lithuania, which was spread in Polish newspapers. The author emphasizes that the article seeks to reveal the tension of the specific period, the former mood.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38762
Updated:
2018-12-17 11:27:28
Metrics:
Views: 8    Downloads: 6
Export: