Mobilization of human capital in science and technology for innovation creation

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Mobilization of human capital in science and technology for innovation creation
Authors:
In the Journal:
Latvijas Universitātes raksti [LU Raksti] [Acta Universitatis Latviensis]. 2011, Sēj. 771, p. 100-113
Keywords:
LT
Darni plėtra; Darnus vystymasis; Inovacijos; Mokslas ir technologija; Mokslas ir technologijos; Žiniomis grįsta ekonomika; Žmogiškasis kapitalas.
EN
Human capital; Innovation; Knowledge-based economy; Science and technology; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTInovacijos vaidina pagrindinį vaidmenį kuriant kompanijos vertę ir palaikant konkurencinį pranašumą. Remiantis OECD inovacine strategija 2010, formalus išsilavinimas yra pagrindas žmogiškajam kapitalui kurti, todėl yra svarbu, kad besimokantieji iš pat pradžių priimtų besikeičiantį inovacijų pobūdį. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti žmogiškojo kapitalo poveikio mokslui ir technologijoms kuriant inovacijas teorinį aspektą. Verslininkai užima vieną iš pagrindinių ir svarbiausių vietų inovacijų kūrimo procese. Taip yra dėl to, kad būtent verslininkai atneša ir komerciškai pritaiko idėjas. Todėl yra labai svarbu kurti mokymo ir lavinimo politikas, kurios skatintų verslininkų kūrybines veiklas ir didintų inovacijų apimtį. Universitetai, kolegijos, profesinio mokymo centrai yra pagrindinis inovacijų kūrimo šaltinis. Atliktas tyrimas rodo, kad inovatyvios gamybos įmonės ėmė viršų prieš paslaugų inovatyvias įmones 2006 m., išskyrus Portugaliją, Graikiją ir Latviją. 2007 m. didžiausias mokslo ir inžinerijos studentų skaičius buvo užfiksuotas Suomijoje, Graikijoje, Lietuvoje, Švedijoje, Slovėnijoje, Estijoje. Inovacijų vystymo kontekste reikia pripažinti, kad reikia skatinti moterų dalyvavimą inovacijų procese. Mažas moterų dalyvavimas inovacijų procese neigiamai atsispindi inovacijų kūrimo įvairovėje, todėl šiuolaikinė visuomenė turėtų stengtis kovoti su specifinėmis kliūtimis, su kuriomis dažnai susiduria moterys, norinčios dalyvauti inovacijų procese, pavyzdžiui neskaidriu samdymu ir skatinimu.

ENInnovations play the main role in creating company‘s value and maintaining its competitive supremacy. According to OECD [The Organization for Economic Co-operation and Development] innovative strategy 2010, formal education is the basis for creation of human capital, so it is important that learners initially adopt the changing nature of innovations. The article aims to analyze the impact of human capital to science and technologies, when theoretical aspect of innovations is created. Entrepreneurs take one of the main and most important places in the process of innovation creation. This is due to the fact that it is businessmen who bring and commercially adapt ideas. That is why it is very important to develop education and training policies, which would stimulate creative activities of businessmen and increase the extent of innovations. Universities, colleges, vocational training centers are the major sources of innovation creation. The performed study shows that innovative production companies prevailed over service innovative companies in 2006, with exception of Portugal, Greece and Latvia. In 2007, the largest number of science and engineering students was recorded in Finland, Greece, Lithuania, Sweden, Slovenia and Estonia. In the context of innovation development we should promote women‘s participation in the innovation process. Low female participation in this process is negatively reflected in the diversity of innovation creation. The modern society should try to fight the specific obstacles, such as non-transparent recruitment and promotion, often faced by women, who want to participate in innovation process.

ISSN:
1407-2157
Related Publications:
Innovation activities in Baltic countries / Ilona Dubra. Procedia economics and finance. 2013, 5, p. 260-268.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38665
Updated:
2016-09-24 14:42:00
Metrics:
Views: 1
Export: