How women construct meaning about their abortion experience

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
How women construct meaning about their abortion experience
Alternative Title:
Kaip moteris apibūdina aborto patirtį: ką jai reiškia patirti abortą
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 4 (11), p. 94-101
Keywords:
LT
Abortas; Moters patirtis; Refleksija.
EN
Abortion; Experience; Reflection; Woman`s experience.
Summary / Abstract:

LTLabai svarbu suprasti moters požiūrį į aborto patirtį retrospektyviai: ką jai reiškia ši patirtis po daugelio metų? Straipsnyje siekta atskleisti moters požiūrį į patirtą abortą, kaip įvykių faktą. Taikyti šie tyrimo metodai: sisteminė mokslinių literatūros šaltinių analizė, susijusi su abortu ir moters patirtimi; pusiau struktūrizuotas interviu metodas (apklausta 12 moterų, patyrusių dirbtinį abortą). Iš kokybinio tyrimo rezultatų suformuluota pagrindinė idėja ir 8 kategorijos: prasmės šiam poelgiui ieškojimas; paviršutiniškas aborto suvokimas; negatyvus aborto supratimas; refleksija apie abortą; pilna streso aborto patirtis; abortas kaip žmogaus nužudymas, sunaikinimas; pateisinimo ieškojimas; aborto (kaip veiksmo, proceso, akto) definicija. Nustatyta, kad aborto poveikis varijuoja ir priklauso nuo asmenybės konstruojamų reikšmių (praradimo, mirties, tėvystės, motinystės, požiūrio į nėštumą vaisiaus pripažinimo negimusiu vaiku) ir lūkesčių (iš gyvenimo, partnerio, santykių ir pan.). Šalies, šeimos kultūra, normos, vertybės labai veikia moters gyvenimą ir sprendimo procesą. Jaunos moterys dažnai nepasiruošusios aborto patirčiai. Moters metai, šeimyninė padėtis ir statusas, lūkesčiai iš gyvenimo, kitų žmonių palaikymas, psichologinė vyro parama formuoja jos požiūrį į abortą. Abortas yra diskusinė ir prieštaringa problema, kuri susijusi su egzistenciniais klausimais, liečiančiais gyvenimą ir mirtį. Moters požiūris į abortą labai priklauso nuo šalies istorijos, demografijos, moralinių, legalumo ir visuomenės sveikatos dalykų.

ENIt is very important to understand the woman’s attitude to the experience of the abortion retrospectively: what this experience means to her after many years? The purpose of the article is to reveal the woman’s attitude to the abortion experienced as a fact. The following research methods were used: a systematic analysis of scientific literary sources related to the abortion and woman’s experience; a semi-structured interview (12 women who experienced artificial abortion were surveyed). The main idea and 8 categories were formulated based on the qualitative research results: the search for the meaning of this action; superficial perception of the abortion; negative understanding of the abortion; reflection about the abortion; experience of the abortion full of stress; the abortion as a human murder, destruction; the search for justification; the definition of the abortion (as an action, process, act). It has been identified that the impact of the abortion varies and depends on the phenomena constructed by the personality (loss, death, parenthood, attitude to pregnancy, recognition of the foetus an unborn child) and expectations (from the life, partner, relations, etc.). The culture of the nation and family, norms and values greatly impact the woman’s life and the decision process. Young women are often unprepared for the experience of the abortion. The woman’s age, family status and position, expectations from the life, other people’s support, her husband’s psychological support shape her attitude to the abortion. The abortion is a widely discussed and contradictory question related to existential issues associated with the life and death. The woman’s attitude to the abortion depends much on the country’s history, demography, moral, legality and public health issues.

ISSN:
1648-8776
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38652
Updated:
2018-12-17 11:55:42
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: