Grobstytojai ir snaudaliai : apie "socialistinės nuosavybės" grobstymą LSSR pramonėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Grobstytojai ir snaudaliai: apie "socialistinės nuosavybės" grobstymą LSSR pramonėje
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2012, Nr. 4, p. 265-274
Keywords:
LT
Grobstymas; Kasdienybės istorija; Pramonė; Socialistinė ekonomika; Sovietinė tvarka; Valstybės nuosavybė.
EN
Embezzlement; Everyday story; Industry; Lithuania; Misappropriation; Socialist economy; Soviet regime; State ownership.
Summary / Abstract:

LTLietuvai esant Sovietų sąjungos sudėtyje, buvo paskelbta socialistinė ūkio sistema. Dėl to turėjo pakisti nuosavybės samprata. Tuo metu vyraujančia nuosavybės forma tapo ,,socialistinė“, kuri buvo suskirstyta į visuomeninę kooperatyvinę ir valstybinę. Privati nuosavybė tuo laikotarpiu neegzistavo, o asmeninė nuosavybė negalėjo tapti pasipelnymo šaltiniu. Visas privatus turtas buvo nacionalizuotas. Palaipsniui atsirado supratimas, kas yra valstybės turtas. Jis buvo suprastas, kaip visų turtas ir pradėtas vis labiau savintis. Toks savinimasis buvo vadinamas ,,grobstymu“. Straipsnyje analizuojamos tokiam grobstymui susiklosčiusios palankios sąlygos. Nagrinėjama, kaip buvo kovojama su juo. Taip pat yra aptariamas grobstymo organizavimas ir vykdymas. Svarbiausias dėmesys yra atkreipiamas į vagystes, kurios buvo vykdomos iš maisto ir lengvosios pramonės įmonių. Straipsnyje autorė naudojasi LSSR prokuratūros archyviniais šaltiniais, įmonių dokumentais ir kt. Yra panaudojami autorės imti interviu iš buvusių to meto maisto ir lengvosios pramonės darbininkų. Pastebima, kad nėra galimybės pasinaudoti to meto baudžiamųjų bylų medžiaga, todėl straipsnyje didesnis dėmesys yra sutelktas į vykdytas smulkias vagystes, o už jas bylos keliamos nebuvo. Pagrindinė taikoma bausmė buvo – apsvarstyti ,,draugiškame teisme“ ir ,,perauklėti“. Tokį ,,perauklėjimą“ turėdavo vykdyti kolegos darbininkai. ,,Socialistinė nuosavybė“ buvo saugoma specialiai įkurto KSNGS pagalba. Buvo organizuojami reidai, kurių metu sulaikomi grobstytojai. Buvo raginami ir gyventojai informuoti apie atliekamus grobstymus.

ENSocialist economic system was declared when Lithuania was in the Soviet Union. Thereupon, the concept of ownership should have changed. At that time the dominant form of ownership has become „socialist“. It was divided into social cooperative and public. Private ownership did not exist at that period and the personal ownership could not be a source of profit. All private property was nationalized. Gradually emerged comprehension of what state‘s property is. It was comprehended as the property of everyone and was embezzled more and more. Such embezzlement was called “plunder”. This article analyzes favorable conditions, which prevailed for such plundering and how it was fought. It also discusses how plundering was organized and carried out. The main attention is drawn to thefts, which happened in food and light industries’ companies. The author uses archival sources of LSSR [Lithuanian Soviet Socialist Republic] prosecutor’s office, companies’ documents, etc. in the article. The author uses her interviews with former workers in food and light industry of that time. It is noted that there is no access to material of criminal cases of that time, that is why the article focuses on petty thefts for which proceedings were not instituted. The main punishment was to consider in a “court of comrades” and to “rehabilitate”. Such “rehabilitation” had to be carried out by fellow workers. “Socialist ownership” was protected by specially established OBKhSS [Department Against Misappropriation of Socialist Property]. Plunderers were detained during organized raids. The residents were also encouraged to inform about ongoing plunders.

ISSN:
1392-6845
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38611
Updated:
2021-02-22 22:49:56
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: