Studijų programų modulių organizavimo, rekonstravimo metodologijos pagrindimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų programų modulių organizavimo, rekonstravimo metodologijos pagrindimas
In the Journal:
Lyčių studijos ir tyrimai. 2007, 4, p. 4-39
Keywords:
LT
Kompetencijų ugdymas(sis); Lyčių lygybė; Organizavimo, rekonstravimo metodologijos pagrindimas; Partnerystė ir tolerancija; Studijų organizavimas; Studijų programų moduliai.
EN
Gender equality; Modules of study programs; Organization of studies; Organization, reconstruction methodology validated; Partnership and tolerance; Skills training (learning); Study organization.
Summary / Abstract:

LTStudijų organizavimo ir rekonstravimo modeliai bei strategijos, kurie užtikrintų socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų ir kitų specialistų lyčių lygybės, partnerystės ir tolerancijos kompetencijų ugdymą aukštosios mokyklos studijų programose, turi būti grindžiami modernia ir aiškiai apibūdinta metodologija. Socialinės pedagogikos ir Specialiosios pedagogikos studijų programų rekonstravimo ir organizavimo modelio bei strategijų metodologijos tikslas – aprašyti ir pagrįsti studijų organizavimo ir rekonstravimo modelius ir strategijas, kurie užtikrintų socialinių ir specialiųjų pedagogų lyčių lygybės, partnerystės ir tolerancijos kompetencijų ugdymą(si) aukštosios mokyklos studijų programose. Pateikiamos metodologijos objektas – strategijos ir modeliai, užtikrinantys socialinių pedagogų ir specialiųjų pedagogų lyčių lygybės, partnerystės ir tolerancijos ugdymo(si) kompetencijas aukštosios mokyklos studijų programose. Rengiant programų rekonstravimo ir organizavimo strategijų, užtikrinančių socialinių ir specialiųjų pedagogų lyčių lygybės, partnerystės ir tolerancijos kompetencijų ugdymą, metodologiją, buvo taikyti šie metodai: literatūros analizė; dokumentų analizė (įstatymų studijų programų ir kt.) ir aukštosios mokyklos studijų programų kritinė refleksija; antrinių šaltinių analizė. Metodologiją sudaro 2 dalys, išvados. Pirmoje dalyje pagrindžiama studijų programų modulių organizavimo, rekonstravimo metodologija. Antroje dalyje pateikiamos rekomendacijos būsimų specialiųjų pedagogų praktikoje lyčių lygiavertiškumo ugdymo programai ir didaktikai.

ENModels and strategies of organisation and reconstruction of studies, which would ensure development of social pedagogues, special pedagogues and other specialists’ competences in equality, partnership and tolerance in study programmes of schools of higher education, must be based in a modern and clearly defined methodology. The aim of the reconstruction and organisational model and strategies methodology of social pedagogics and special pedagogics is to describe and reason models and strategies of reconstruction and organisation of studies, which would ensure development of social pedagogues, special pedagogues and other specialists’ competences in equality, partnership and tolerance in study programmes of higher education schools. The object of the presented methodology is strategies and models ensuring development of social pedagogues, special pedagogues and other specialists’ competences in equality, partnership and tolerance in study programmes of higher education schools. While drafting the methodology of the programme reconstruction and organisation strategies models ensuring development of social pedagogues, special pedagogues and other specialists’ competences in equality, partnership and tolerance, the following methods were applied: literature analysis; analysis of documents and critical reflection of study programme the higher education school; analysis of secondary sources. The methodology consists of 2 parts and conclusions. The first part reasons the methodology of organisation and reconstructions of study programme modules. The second part submits recommendations the programme and didactics of gender equality development of the practice of future special pedagogues.

ISSN:
1822-6310
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38392
Updated:
2018-12-17 12:08:30
Metrics:
Views: 4    Downloads: 3
Export: