[Aliletoescur: linguistica baltica delle origini. Teorie e contesti linguistici nel cinquecento. Pietro Umberto Dini] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
[Aliletoescur: linguistica baltica delle origini. Teorie e contesti linguistici nel cinquecento. Pietro Umberto Dini]: recenzija
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2011, 5, 1 pdf (3 p.)
Keywords:
LT
Baltai; Baltistikos istorija; Kalbotyros istorija; Lietuvių filologijos istorija; Lietuvos kultūros istorija; Lingvistika; Paleokomparatyvizmas; Pietro Umberto Dini; 16 amžius.
EN
16th century; History of Baltic studies; History of Lithuanian Philology; Linguistic history; Linguistics; Lithuanian cultural history; Paleocomparative studies; Pietro Umberto Dini; The Balts.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama novatoriška baltistikos profesoriaus Pietro Umberto Dini‘o monografija „ Aliletoescvr...“, kurioje remiantis senaisiais Lituaniae, Samogethiae, Prussiae, Livoniae, Sambiae aprašymais atskleidžiamos baltų kalbų tyrimų ištakos ir Renesanso kultūros veikiamos susiformavusios pažiūros į baltų kraštus ir jų kalbas, parodytas jų savitumas ir raida, kuri iki šiol dar nebuvo taip išsamiai ir įvairiapusiškai ištirta. „Aliletoescvr“ baltų kalbų raidos tyrimų sritį išplečia iki Baltijos regiono istorinio konteksto. Tai reikalauja iš autoriaus ypatingo dėmesio siekiant viename kūrinyje apimti visą įvairialypę humanizmo epochoje susiformavusių baltų kalbų kilmės teorijų paletę: lotynų, slavų, ilyriškąją, germanų, žydų ir kt. Knygos novatoriškumą ir vertę kaip tik ir sudaro subtiliai perteikiamas skirtingų istoriografijos darbų, kurie neretai vienas kitam prieštarauja, vertinimas. Visiškai naujai šiame darbe aptariama lietuvių kilmės iš romėnų teorija, kuri iki šiol dažniausiai buvo nagrinėjama politiniu, o ne lingvistiniu aspektu. Apžvelgiamame Renesanso epochos baltų kalbų paleokomparatyvizmo tyrime iš naujo atgijo jau klasika virtusių autorių – Eneos Silvio Piccolomini’o (1405–1464), vėliau popiežiaus Pijaus II, Erasmo Stellos (1450–1521), Filippo Buonaccorsi Callimaco (1437–1496) ir daugelio kitų – darbai. Knygą sudaro keletas sluoksnių: vizualinė medžiaga, išsamios iliustracinės citatos iš senųjų įvairiakalbių tekstų ir pagrindinis itališkas tekstas, išsiskiriantis dėmesiu detalėms, atsargumu, neapgalvotų apibendrinimų ir kategoriškų vertinimų vengimu.

ENThe review discusses the innovative monograph “Aliletoescvr…” by Baltic studies professor Pietro Umberto Dini. According to ancient Lituaniae, Samogethiae, Prussiae, Livoniae, Sambiae descriptions, it revealed the origins of Baltic languages‘ studies and views that were formed by influence of Renaissance culture to Baltic lands and their languages. It also shows their individuality and development, which has not yet been fully and miscellaneously investigated. “Aliletoescvr” extends the study area of Baltic languages’ development to historical context of the Baltic region. This requires special attention from the author in order to cover the whole palette of diverse theories of Baltic languages’ origin that was formed in humanistic era: Latin, Slavic, Germanic, Jewish and others. Innovation and value of the book is formed by subtly conveyed evaluation of different historiography works, which often conflict with each other. This paper totally anew discusses the theory that Lithuanians have originated from Romans. This theory has been mostly examined in the political rather than linguistic terms. In the overviewed palaeo-comparative study of the Baltic languages in Renaissance era, the works of classic authors – Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), later pope Pius II, Erasmus Stella (1450-1521), Filippo Buonaccorsi Callimachus (1437-1496) and others were regenerated. The book consists of several layers: visual material, detailed illustrative quotes from ancient multilingual texts and main Italian text, which is praised for attention to details, caution, avoidance of hasty generalizations and categorical assessments.

ISSN:
1822-525X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38267
Updated:
2020-04-05 12:25:25
Metrics:
Views: 17    Downloads: 8
Export: