Pradinių klasių moksleivių aktyvinimas ugdant rašytinę kalbą pedagogų požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių moksleivių aktyvinimas ugdant rašytinę kalbą pedagogų požiūriu
Alternative Title:
Attitudes of teachers towards activation of primary class pupils in the process of written word training
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 28, p. 122-130
Keywords:
LT
Rašytinės kalbos ugdymas; Aktyvinimas; Pradinių klasių pedagogai.
EN
Written word training; Activation; Primary class teachers.
Summary / Abstract:

LTAtsižvelgiant į rašytinės kalbos ugdymo(si) pradinėse klasėse reikšmingumą, straipsnyje analizuojami pradinių klasių pedagogų požiūriai į moksleivių aktyvinimą (psichinės bei praktinės veiklos motyvacijos intensyvumą) ugdant rašytinę kalbą. Tyrimo rezultatai atskleidžia moksleivių aktyvinimo ugdant rašytinę kalbą trūkumus ir jų priežastis: pedagogo asmenybės (edukologinės, psichologinės, socialinės orientacijos, išsilavinimo, kvalifikacijos, patirties, kūrybiškumo ir kt.); pedagoginės veiklos intensyvumo, kryptingumo, profesionalumo (moksleivių aktyvinimo ugdant rašytinę kalbą III-IV klasėse siaura samprata; rašytinės kalbos ugdymo(si) kūrybiškas mokomųjų programų ir papildomos medžiagos naudojimas pamokoje siekiant pradinėse klasėse specialiųjų ir plačiajame kontekste akcentuojamų nacionalinių ir globalinių kalbos ugdymo, mokymosi visą gyvenimą tikslų; rašytinės kalbos ugdymo(si) organizavimas; palankios aplinkos rašytinės kalbos ugdymui(si) sudarymo; tėvų ir bendruomenių įsitraukimo į rašytinės kalbos ugdymą; užklasinio skaitymo ir kt. problemos. [Iš leidinio]

ENWith regard to significance of written word training/learning in primary classes, the article analyzes the attitudes of primary class teachers on the activation of pupils (intensification of motivation on psychic and practical activities) in the process of written word training. Results of the research reveal gaps in pupils‘ activation in the process of written word training and its reasons: teacher‘s personality (educological, psychological, social orientation, education, qualifications, experience, creativity, etc.); intensity of pedagogical activities, singleness, professionalism (narrow understanding about pupils‘ activation in the process of written word training in 3rd and 4th classes); creative application of educational programs and supplementary material on written word training/learning in classes, aiming at achievement national and global speech education, lifelong learning objectives, that are emphasized in special and wider context of primary classes; organization of written word training/learning; creation of favorable environment for written word training; involvement of parents and communities into the process of written word training; problems of extracurricular reading, etc. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3826
Updated:
2018-12-20 23:06:18
Metrics:
Views: 39    Downloads: 8
Export: