Rengiant antrąjį "Lietuvos istorijos" leidimą : du Petro Klimo laiškai Adolfui Šapokai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rengiant antrąjį "Lietuvos istorijos" leidimą: du Petro Klimo laiškai Adolfui Šapokai
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2007, 2006/2, p. 161-166
Keywords:
LT
"Lietuvos istorija; Adolfas Šapoka; Istorija; Korespondencija; Laiškai; Petras Klimas; Polemika; „Lietuvos istorija“.
EN
"Lietuvos istorija" ("History of Lithuania"); Adolfas Šapoka; Correspondence; History; Letters; Lithuania; Petras Klimas; „History of Lithuania“, Polemics.
Summary / Abstract:

LT1934 m. švietimo viceministras Kazimieras Masiliūnas jauniems istorikams Adolfui Šapokai, Juozui Jakštui ir Zenonui Ivinskiui pasiūlė rengti naują visai Lietuvos praeičiai skirtą veikalą ir pažadėjo jį išleisti valstybės lėšomis. Prie jų prisijungė Paulius Šležas ir Petras Klimas. 1935 m. pavasarį darbas prasidėjo ir iki vasaros pabaigos buvo beveik baigtas. Pradinis „Lietuvos istorijos“ rengimo etapas užfiksuotas rengėjų rašte Švietimo ministerijai. A. Šapokos redaguota „Lietuvos istorija“, lyginant su kitais prieškario istorikų veikalais, susilaukė bene didžiausios polemikos bangos. „Lietuvos istorijai“ pareikštoms pastaboms aptarti 1938 m. vasario ir kovo mėnesiais sušaukti keli specialūs Lietuvos istorijos draugijos posėdžiai .Žinia, „Lietuvos istorija buvo ne vien peikiama, įvertinti ir jos privalumai...Polemika privertė veikalo autorius rengti antrąjį knygos leidimą. Maždaug 1938 m. veikalo rengėjai (A. Šapoka, Z. Ivinskis, J. Jakštas) pradėjo galvoti apie iš esmės naują veikalą – istorijos sintezę. Z. Ivinskis yra minėjęs, kad kai kurie „Lietuvos istorijos“ bendradarbiai jau buvo perdirbę savo tekstus naujam leidimui. Ar turėjo Z. Ivinskis tarp šių bendradarbių omenyje ir save, sunku pasakyti. Lyginant su pirmuoju leidimu, skirtumų tekste nedaug. Jis glaustesnis, apima 1914— 1938 m. laikotarpį. Pirmojo leidimo dalis baigta 1936 m. - naujojo Lietuvos Respublikos seimo rinkimų įstatymo data, antrojo – 1938 m. gegužės 12 d. paskutinės Konstitucijos paskelbimo data. Publikuojami abu P. Klimo laiškai saugomi A. Šapokos fonde. Jie atskleidžia vieno iš „Lietuvos istorijos“ autorių nuomonę. Klimas taip pat pageidavo publikuoti nepriklausomybės paskelbimo akto originalą, o ne nuorašą, nes žinojo jį esant Vilniaus mokslo draugijos bibliotekoje.

ENIn 1934, the vice minister of education Kazimieras Masiliūnas offered the young historians A. Šapoka, J. Jakštas and Z. Ivinskis to produce a totally new work dedicated to Lithuania's past. Later they were joined by P. Šležas and P. Klimas. The work started in spring 1935 and it was almost accomplished by the end of summer. The first stage of the production of "The History of Lithuania" was recorded in the authors' letter to the Ministry of Education. "The History of Lithuania" edited by A. Šapoka, if compared with other works of pre-war historians, caused the harshest discussions. In February and March 1938, several extraordinary sittings of the Lithuanian Society of History were organised to discuss the remarks expressed with regard to "The History of Lithuania". However, this book was not only reprehended. Its advantages were also evaluated. The discussions encouraged the authors to start preparing the second volume of the publication. In about 1938, the compilers of the book started considering a totally new book – a historical synthesis. Z. Ivinskis mentioned once that certain co-authors of "The History of Lithuania" had adopted their texts for the new publication. Whether he implied himself among others, this stays unclear. If compared to the first publication, the text does not significantly differ from it. It is more concise and covers the period from 1914 to 1938. The first publication was accomplished in 1936, the second was accomplished on 12 May 1938. The both published letters by P. Klimas are kept in A. Šapoka's fund. Klimas also wanted to publish the original copy of the act of the declaration of independence, and not its copy, since he knew that it was kept in the library of the Vilnius Academic Society.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38074
Updated:
2018-12-17 12:08:29
Metrics:
Views: 19    Downloads: 9
Export: