Opening the door to language learning: bringing language learning to the wider community : practical ideas for setting up and supporting open, recource-based and autonomous language learning in a non-formal learning context

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Opening the door to language learning: bringing language learning to the wider community: practical ideas for setting up and supporting open, recource-based and autonomous language learning in a non-formal learning context
Alternative Title:
Atverkime duris kalbų mokymuisi: kalbų mokymosi propagavimas platesnėje bendruomenėje : praktiniai pasiūlymai, kaip pradėti ir palaikyti atvirą, ištekliais paremtą ir autonomišką kalbų mokymąsi neformaliame mokymosi kontekste
Publication Data:
[s.l.] : OdLL projekto partneriai, 2005.
Pages:
53 p
Keywords:
LT
Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTŠioje knygoje pateikiami patarimai ir rekomendacijos, pagrįsti trejų metų Europos Sąjungos SOCRATES programos finansuoto projekto, kuriuo buvo siekiama sukurti ir išbandyti kalbų mokymosi prieinamumą didinančias strategijas, patirtimi. Projekto “Atverkime duris kalbų mokymuisi” (OdLL) tikslas buvo paskatinti organizacijas, tiekiančias kalbų mokymo paslaugas (universitetus, kolegijas, mokyklas, leidėjus, verslo įmones), plėtoti iniciatyvas, kurios padarytų jų mokomąją medžiagą ir kompetenciją prieinamas platesniam ir įvairesniam besimokančiųjų ratui. OdLL projektas vyko trimis etapais. Pirmieji du etapai buvo skirti atviro mokymosi modelių bandymui ir vertinimui (žr. 1 lentelę: Atviro mokymosi modeliai) septyniose Europos šalyse (Airijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje, Švedijoje, Vengrijoje).Trečiąjį etapą sudarė šių modelių vertinimas ir geros praktikos vadovo skatinant kalbų mokymąsi parengimas. Šis leidinys yra pagrindinis to etapo elementas. Vadovas parašytas bendrai visų OdLL projekto dalyvių ir siekia praktinių tikslų, t. y. teikti patarimus ir rekomendacijas asmenims ir organizacijoms, kurie užsiima arba norėtų užsiimti kalbų mokymąsi skatinančia veikla arba sudaryti sąlygas mokymuisi visą gyvenimą. Šiame vadove nepateikiami kursai arba kursų medžiaga. Juo siekiama padėti geriau suvokti kai kuriuos pagrindinius dalykus, į kuriuos būtina atsižvelgti teikiant mokymosi galimybes besimokantiems kalbų visą gyvenimą ir netradiciniais metodais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbų mokymas; Mokymo paslaugos; Atvirojo mokymosi modelis; Geros praktikos vadovas; Language learning; Organisations delivering language learning; A gide to good practice.

ENThis handbook contains guidance and recommendations based on the experiences of a three-year project funded by the European Community Socrates Programme, which sought to develop and test strategies for increasing access to language learning. The Opening the Door to Language Learning (OdLL) Project aimed to encourage organisations delivering language learning (universities, colleges, schools, publishers, businesses) to develop initiatives whereby their materials and expertise could be made available to a wider and different set of learners. The OdLL Project consisted of three phases, the first two being devoted to trialling and evaluating open learning models (see Table 1: Open learning models) in seven European countries (Belgium, Hungary, Ireland, Lithuania, Spain, Sweden and the United Kingdom). The third phase consisted of evaluating these models and compiling a guide to good practice in promoting language learning, of which this publication is a key element. This handbook has been written collectively by all the OdLL Project partners and aims to be as practical as possible, providing advice and recommendations to individuals and organisations who are engaging (or who wish to engage) in activities to promote language learning or to provide opportunities for lifelong learning. It does not provide courses or course materials. Rather, it is intended to raise awareness of some of the key areas that need to be considered when providing learning opportunities to lifelong and non-traditional language learners. [From the publication]

ISBN:
1904190715
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3776
Updated:
2013-04-28 15:57:27
Metrics:
Views: 16
Export: