Antanas Strazdas (1760-1833) in der Biblioteka XX. Czartoryskich

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Antanas Strazdas (1760-1833) in der Biblioteka XX. Czartoryskich
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2002, t. 4, p. 255-262
Keywords:
LT
Antanas Strazdas; Eil. rinkinys; Juozas Tumelis; Kunigaikščių Čartoryskių Biblioteka Krokuvoje; Leidinys; Lietuvių poezija; Martyno Mažvydo biblioteka; Nežinomas egzempliorius; Tekstologinė analizė.
EN
Antanas Strazdas; Book of poems; Dukes Czartoryski Library in Cracow; Edition; Juozas Tumelis; Lithiuanian poetry; Martynas Mažvydas library; Textual criticims analysis; Unknown exemplar.
Summary / Abstract:

LTAntano Strazdo 1814 m. 11-os „giesmių“ (9 dainos, 2 religinės giesmės) rinkinio „Giesmies swietiszkas ir szwintas. Sudietas par Kuniga Untana Drazdawska“ anksčiau žinoti tik 2 egzemplioriai. Tarp 1818 ir 1820 m. Antanas Strazdas Lietuvos evangelikų reformatų sinodo buvo apskųstas už savo eilėraštį „Pagrabas Palšio“. Poetas turėjo teisintis, ir bažnytinio teismo nutarimu visi jo knygos egzemplioriai turėjo būti sudeginti. Todėl jų ir išliko labai nedaug. Tie 2 egzemplioriai saugomi Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo ir VU Mokslinėje bibliotekose, abu labai blogos būklės. 1991 m. išleistas „Giesmių“ faksimilinis leidimas. Jam panaudoti trys šaltiniai: vieno spausdinto egzemplioriaus sena kserokopija su geriau įskaitomu tekstu (iš LNB Lituanistikos skyriaus), 1902 m. JAV išleistu leidiniu (Shenandoah, 1902) ir XIX a. vidurio Benedikto Šmigelskio rankraštis (saugomas LNB). 1911m. Jonas Basanavičius išspausdino 26 Strazdui priskirtas dainas, vėliau tas leidimas pripažintas nepatikimu. Tarpukariu išleistas 50 eilėraščių rinkinys (1938 m.) Po Antrojo pasaulinio Strazdo raštai leisti 1952 (A. Rimkūnas = Jurgis Tornau) ir 1957 metais (Leonas Gineitis) ir t.t. Išskirtinas 1963 m. „Poezijos“ leidimas su Vytauto Vanago pratarme. Diskutuota, ar visi Strazdui priskiriami kūriniai yra tikrai jo parašyti. 1991 m. faksimilinis Juozo Tumelio redaguotas „Giesmių“ leidinys yra pirmasis patikimas leidimas, pirmoji tikslesnė teksto rekonstrukcija. Kitas dalykas, kad apskritai Strazdo tekstų rekonstravimo darbas vis dar nebaigtas. Krokuvos Čartoriskių bibliotekoje yra trečioji Strazdo „Giesmių“ kopija. Ji geros būklės, nors kai kurių vietų trūksta. Labai naudingas „Shenandoah-1902“, „Tumelis-1991“ ir Čartoriskių bibliotekoje esančio egzemplioriaus palyginimas (p. 257-261).

ENThere were only 2 known exemplars of Antanas Strazdas's collection of 11 songs (9 songs, 2 religious psalms) called "Giesmies swietiszkas ir szwintas. Sudietas par Kuniga Untana Drazdawska" of 1814. Between 1818 and 1820, Antanas Strazdas was appealed against to the Synod College of the Evangelical Reformed Church of Lithuania. The court decided that all his books and exemplars had to be burnt down. That is why few of his books remained. These 2 exemplars are kept in Martynas Mažvydas National Library of Lithuania and VU scientific libraries. The both are of very bad condition. In 1991, a facsimile publication of "Giesmies" saw the light. Three sources were used to produce it: an old yet legible Xerox copy of one printed exemplar, a publication published in 1902 in the USA (Shenandoah, 1902) and a manuscript by Benediktas Šmigelskis of the mid-19th c. In 1911, Jonas Basanavičius published 26 songs attributed to Strazdas, but later this publication was recognised as an unreliable source. In the interwar period, a collection of 50 poems was published (1938). After WWII, Strazdas writings were published in 1952 and in 1957. A 1963 publication "Poetry" with a preface by Vytautas Vanagas should be emphasised. The authenticity of all Strazdas works is still discussed. A 1991 facsimile publication of "Giesmies" edited by Juozas Tumelis is the first reliable publication and the first accurate reconstruction of the text. The other thing is that the reconstruction of Strazdas's texts has not been accomplished in general. The third copy of Strazdas's "Giesmies" is stored in a Krakow library. It is of good condition. The comparison of the "Shenandoah-1902", "Tumelis-1991" and the Krakow library exemplars is very useful (p. 257–261).

ISSN:
1392-737X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37658
Updated:
2018-12-17 11:05:01
Metrics:
Views: 5    Downloads: 3
Export: