Strukturmetaphern. Bemerkungen zu metaphorisschen Konzepten in publizistischen Texten zur deutschen Innenpolitik

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Strukturmetaphern. Bemerkungen zu metaphorisschen Konzepten in publizistischen Texten zur deutschen Innenpolitik
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2004, Nr. 6, p. 56-61
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Struktūrinė metafora; Metaforinis konceptas; Perdavimas; Publicistinis diskursas.
Keywords:
LT
Metaforinis konceptas; Perdavimas; Publicistinis diskursas; Struktūrinė metafora.
Summary / Abstract:

LTStruktūrinės metaforos sudaro tinklinę kognityvinę-kalbinę sistemą. Analizuojant nustatyta, kad konceptualiosios struktūrinės metaforos tvarkymo ir organizavimo funkcija pasižymi ne tik apdorojant ir kaupiant žinias, bet ir apipavidalinant atitinkamas publicistines diskurso sritis. Pagal tradicinį metaforikos teorijos supratimą vadinamasis perdavimas vyksta kryptingai, t.y. nuo žinių sričių, labiau susijusių su kasdienybe (pvz., mokykla, liga, kelionė) iki kompleksiškesnių ir sudėtingesnių žinių sričių, kurios dažnai peržengia buitinių žinių ribas. Remiantis kiekybiniu pasiskirstymu, pagal kilmę skirtingose srityse galima padaryti pirmąsias išvadas apie esminį tam tikrų kilmės sričių dominavimą tam tikru laikotarpiu ir vidaus politikos rėmuose. Dominuoja metaforinis struktūrinis konceptas POLITIKA YRA KOVA, (apie 40% duomenų bazės). Kiti metaforiniai struktūriniai konceptai: POLITIKA YRA KELIONĖ (apie 15%), POLITIKA YRA SPORTAS (apie 10%) bei POLITIKA YRA TEATRAS (apie 10%); kiti 16 išnagrinėtų struktūrinių konceptų sudaro likusiuosius 25%. Šie rezultatai reikšmingi tuo, kad suteikia informacijos apie tai, kaip Vokietijos publicistika sukuria tam tikrą realybę, kaip daro įtakų diskursui bei šio diskurso recepcijai, būdingas temas. [Iš leidinio]

ENStructural metaphors constitute a network-like cognitive-linguistic system. It was determined in the analysis that the regulative and organising function of the conceptual structural metaphor characterises itself not only in processing and gathering knowledge, but also in formatting appropriate areas of the journalistic discourse. According to the traditional understanding of the metaphor, the so-called transfer is directional, i.e., from the knowledge areas most related to every-day life (e.g., school, illness, travel) to more complex and complicated knowledge areas which often transgress the limits of daily knowledge. In the light of quantitative distribution, according to its origin in different areas it is possible to make preliminary conclusions about the essential domination of certain areas of origin over a certain period of time and in the context of internal affairs. The metaphorical structural concept “POLITICS IS A FIGHT” is dominating (about 40 percent of the data base). Other metaphorical structural concepts: “POLITICS IS A TRAVEL” (about 15 percent), “POLITICS IS SPORT” (about ten percent) and “POLITICS IS THEATRE” (about ten percent); another 16 structural concepts make up the remaining 25 percent. These results are significant because they provide information on how German journalism creates a certain reality and themes characteristic of the discourse of influences and the reception of this discourse.

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/376
Updated:
2018-12-17 11:19:59
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: