Grasilda Blažienė. Baltische Ortsnamen in Ostpreussen. Hydronymia Europaea 3

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Grasilda Blažienė. Baltische Ortsnamen in Ostpreussen. Hydronymia Europaea 3: recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2006, t. 8, p. 339-342
Recenzuojama knyga: Baltische Ortsnamen in Ostpreußen 2005 413 p.
Keywords:
LT
Archyviniai šaltiniai; Baltų kalbos; Etimologija; Fonetikos rekonstrukcija; Mažoji Lietuva; Onomastika; Prūsų kalba; Toponimika; Vietovardžiai.
EN
Archive sources; Baltic language; Etymology; Lithuania Minor; Old Prussian; Onomastics; Phonetic reconstruction; Place names; Toponymy.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojamos knygos objektas – Rytų Prūsijos gyvenviečių pavadinimai. Pirmojoje knygos dalyje apžvelgiamas Nadruvos regiono plotas ir šiaurinės Natangos, Bartos ir Ermlando teritorijos, kurios po II-ojo pasaulinio karo tapo Rusijos Kaliningrado srities dalimi. Šioje knygos dalyje iš viso apžvelgiama 746 Prūsijos vietovardžiai, iš kurių 423 įvairiuose šaltiniuose paminėti iki II-ojo pasaulinio karo. 328 vietovardžiai iš 418 po II-ojo pasaulinio karo buvo pakeisti rusiškais pavadinimais, neturinčiais jokio etimologinio ryšio su jų pirmtakais. Naujų rusiškų vietovardžių sąrašas pateikiamas kiekvieno vietovardžių sąrašo gale. Tiriamoje teritorijoje užrašyta 329 vietovardžių, kurie iki šiol kitų tyrinėtojų nebuvo paminėti. Pirmasis priedas apima pietinės Rytų Prūsijos dalies vietovardžius, antrasis – Pomezanijos baltiškuosius vietovardžius. Šioje teritorijoje surinkti 111 senovės prūsų gyvenviečių pavadinimai, iš kurių 64 yra išlaikę autentišką formą. Taip pat rasta 15 naujų vietovardžių. 1233 m. Pomezanijos žemes užkariavus vokiečių kryžiuočių ordinui prasidėjo intensyvi kolonizacija. Pomezanijos žemių vietovardžiai atspindi buvusius senovės prūsų, vokiečių ir lenkų kontaktus. Suvokietinti ir sulenkinti senovės Prūsijos gyvenviečių pavadinimai liudija sudėtingą regiono istoriją. Studijoje tiriami vietovardžiai yra rasti rankraštiniuose šaltiniuose. Pateikiamas ir jų etimologinis komentaras.

ENThe object of the reviewed book is the names of East Prussian settlements. The first part of the book gives an overview of the area of Nadruvian region and the northern territories of Natangia, Bartia and Ermland, which constituted part of the Russian Kaliningrad Region after World War II. This part of the book examines 746 Prussian place names, 423 of which were mentioned in various sources before World War II. 328 place names out of 418 were replaced by Russian names, which have no etymological link to their precursors, after World War II. The list of new Russian place names is presented at the end of each list of place names. 329 place names were recorded in the area under investigation, which had not been mentioned by other researchers before. The first annex covers the place names of the southern part of East Prussia, and the second annex – the Baltic place names of Pomesania. 111 old Prussian settlement names, of which 64 have maintained their authentic form, were collected in this territory. 15 new place names were also found. In 1233, after the Teutonic Order conquered the territory of Pomesania, intensive colonisation started. The Pomesanian place names reflect the former contacts between old Prussian, Germans and Poles. Germanised and Polonised old Prussian settlement names testify a complicated history of the region. The study examines place names that have been found in manuscript sources and presents commentaries on their etymology.

ISSN:
1392-737X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37541
Updated:
2018-12-17 11:55:32
Metrics:
Views: 5    Downloads: 3
Export: