Plungė. Bažnyčios ir parapijos istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Plungė. Bažnyčios ir parapijos istorija
Keywords:
LT
Bažnyčia; Gandingos valsčius; Kapucinų ordinas; Klebonas; Kunigas; Mažesniųjų brolių kapucinų ordinas; Parapija; Parapinė mokykla; Plungė; Plungės parapija; Švč. Jėzaus Širdies seserų kongregacija.
EN
Church; Gandinga Volost; Parish; Parish school; Parochial school; Parson; Plungė; Plungė parish; Priest; The Congregation of the Sacred Heart of Jesus; The Order of Friars Minor Capuchin.
Summary / Abstract:

LTPer valakų reformą valdovo žemėse esančiuose ar besikuriančiuose miesteliuose būdavo skiriama žemės būsimoms bažnyčioms. Deja, Gandingos tijūnystės matavimo valakais inventorius, matyt, neišliko. 1570 m. vasario 10 d. aprūpinimą gavo nauja bažnyčia Gandingos mieste, o 1578 m. jau minimas Plungės miestelis. Nuo XVII a. pradžios Plungės dvaro valda dar buvo vadinama seniūnija, kaip ir visos didesnės kunigaikščio valdos. Apie 1592-1595 m. parengtame Žemaičių vyskupijos bažnyčių sąraše nurodyta Plungės „eretikų“ bažnyčia. 1636 m. sinodas Plungės bažnyčią priskyrė Rietavo dekanatui. 1675 m. vizitacijos akte rašoma, kad senoji Plungės bažnyčia nugriauta ir jos vietoje pastatyta nauja, medinė, didelė, su koplyčiomis. Bažnyčios forma neaprašyta, tiktai nurodyta, kad ji vienbokštė, dengta ąžuolinėmis malksnomis. 1948 m. buvo įvykdyta bažnyčių registracija. Tai reiškė, jog visos bažnyčios, koplyčios, klebonijos ir kitas parapijų kilnojamasis bei nekilnojamasis turtas nacionalizuojami. Po Stalino mirties bažnyčios priespauda šiek tiek sušvelnėjo. Ilgametis Plungės klebonas Bernardas Aleksiejūnas 1958 netoli šventoriaus pastatė namą gyventi kunigams, faktiškai naują kleboniją, tačiau turėjo įforminti ją kaip privatų pastatą. Bažnyčių remontai beveik nebuvo draudžiami, tiktai sunku būdavo gauti paskyrų statybinėms medžiagoms. Klebono pastangomis 1959 pradėtas dekoruoti bažnyčios vidus, kuris iki tol buvo baltintas kalkėmis. 1976 m. klebonija, kiek vėliau nudažytas bažnyčios stogas, skoningai sutvarkytas šventorius, pataisyta jo mūro tvora. 1978-1981 m. bažnyčioje sudėti antri langai, įvestas šildymas, padaryta naujų suolų, įsigyta liturginio inventoriaus, rūbų, bažnyčia naujai radiofikuota.

ENDuring the Wallach Reform, parcels of the lord's lands or of emerging towns were allocated for future churches. Unfortunately, the inventory for wallach measurement used in Gandinga has not survived to the present day. On 10 February 1570, a new church in Gandinga was supplied with the inventory, and in 1578, the town of Plungė was first mentioned. Since the beginning of the 17th c. the tenure of the estate of Plungė was also referred to as the neighbourhood. The list of churches of the Diocese of Žemaičiai drafted around 1592–1595 included a Plungė church of "heretics". In 1636, the synod attributed the church of Plungė to the Deanery of Rietavas. A visitation act of 1675 sais that the old church of Plungė was demolished and a new big wooden church and chapels were built on that place. The form of the church was not described. It was only mentioned that it had one tower and was covered with oak shingles. In 1948, the registration of churches was conducted. This meant that all the churches, chapels, presbyteries and other property of parishes were nationalised. After Stalin's death, the oppression of churches gained slightly milder forms. In 1958, the durable parson of Plungė Bernardas Aleksiejūnas built a house for priests and a new presbytery; however, he had to register it as a private building. It was not prohibited to repair churches, but it was complicated to receive financing for constructional material. In 1976, the presbytery was decorated, later the roof of the church was painted, the churchyard was furnished, and the brick fence was constructed. In 1978–1981, the church had second windows built in, heating introduced, as well as new benches, liturgical inventory and apparel acquired. A new broadcasting system was installed in the church.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37299
Updated:
2020-08-29 14:01:30
Metrics:
Views: 11
Export: