Suvalkų sutartis M. Römerio dienoraštyje ir viešuose teisiniuose politiniuose vertinimuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suvalkų sutartis M. Römerio dienoraštyje ir viešuose teisiniuose politiniuose vertinimuose
Keywords:
LT
Aplinkybių interpretacija; Dienoraštis; Lietuvos ir Lenkijos santykiai; M.Romerio dienoraštis; Mykolas Romeris; Suvalkų sutartis; Teisinis vertinimas; Vilniaus bendruomenė; Želigovskio akcija.
EN
Community of Vilnius; Diary; Diary of M.Romeris; Interpretation of the circumstances; Legal assessment; Lithuanian-Polish relations; Mykolas Romeris; Suwalki agreement; Suwalki treaty; Zeligowski action.
Summary / Abstract:

LTPranešimu norima supažindinti klausytoją su vienu Suvalkų sutarties amžininkų M. Römerio vertinimais. Jie gali būti svarbūs dviem aspektais: 1) bendru šios sutarties reikšmės Lietuvos valstybingumo konstruotėje teisiniu įvertinimu; 2) sutarties aplinkybių ir pačio fakto interpretacijų aiškinimuisi to meto Vilniaus visuomenės ir lietuvių politikų kasdienybėje. Kaip tik šios interpretacijos gali prisidėti prie kai kurių šios sutarties stereotipinių vertinimų lietuvių kolektyvinėje atmintyje kilmės aiškinimuisi. Drąsos kalbėti apie tokių vertinimų svarbą suteikia jų autoriaus asmenybė. M. Römeris – vienas XX a. pr. masonų ložių Lietuvoje atkūrėjų. Buvo žymus konstitucinės teisės specialistas Tarpukario Lietuvoje, Kauno (Lietuvos, vėliau Vytauto Didžiojo; 1922-1940) taip pat Vilniaus (1941-1945) universitetų profesorius. 1927-1939 metų laikotarpiu trims kadencijoms buvo renkamas Kauno universiteto rektoriumi. 1932 metais kaip teisėjas ad hoc labai sėkmingai atstovavo Lietuvai ginče su Vokietija Hagos Tribunole, ilgą laiką buvo Lietuvos Aukščiausiojo Tribunolo (1921-1928), Valstybės Tarybos (1928-1931) narys. Mykolas Romeris buvo pirmas, kuris plačiajai to meto Lietuvos visuomenei pasakė ir teisiniais politiniais argumentais remdamasis išaiškino, kad Suvalkų sutartis buvo tik paliaubų dokumentas, kuris nesprendė Lietuvos ir Lenkijos sienų bei Vilniaus priklausomybės klausimo. Suvalkų sutartis buvo epizodinis teisės faktas Lietuvos valstybingumo istorijoje, tetarnavęs Lietuvos ir Lenkijos įtemptų santykių faktinei padėčiai stabilizuoti. M. Romerio Dienoraščio medžiaga – informatyvus šaltinis, atveriantis galimybes dar įvairiapusiškesniam sudėtingoms to meto Lietuvos ir Lenkijos, lenkų ir lietuvių santykių peripetijoms nagrinėti.

ENThe presentation is aimed at familiarising the reader with evaluations made by one of the contemporaries of the Suwalki Treaty Mykolas Römeris. They can be important with regard to two following aspects: 1) common legal evaluation of the significance of this treaty for the construction of the statehood of Lithuania; 2) interpretation of the circumstances of the agreement and the very agreement itself in the then Vilnius society and among Lithuanian politicians. These interpretations can contribute to certain stereotypical evaluations of this treaty in the Lithuanian collective memory. The personality of the author of these evaluations encourages the author of the presentation to speak about the significance of them. M. Römeris was one of the re-establishers of mason lodges in Lithuania in the 20th c. He was a famous specialist of constitutional law in interwar Lithuania and professor of Kaunas University and Vilnius University. In 1927–1939, he was elected rector of Kaunas University. In 1932, he was an ad hoc judge when successfully representing Lithuania in its dispute with Germany at the Tribunal of Hague, and was a long-term member of the Supreme Court of Lithuania and the Council of State. He was the first to provide the general public with a politically well-grounded explanation of the fact that the Suwalki Treaty was only a truce document, which did not solve the issue of borders between Lithuania and Poland. The Suwalki Treaty was an episodic legal fact in the history of Lithuania's statehood, which only served to stabilise the tense relations between Lithuania and Poland. The material contained in M. Römeris's diary is an informative source revealing possibilities for further research into the then complicated relations between Lithuania and Poland.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37190
Updated:
2021-02-14 17:27:00
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: