Apie christianizaciją, europeizaciją ir medievistiką : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie christianizaciją, europeizaciją ir medievistiką: recenzija
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2005, t. 11, p. 195-201
Recenzuojama knyga: Discovery of the Baltic. The reception of a catholic world-system in the European North (a.d. 1075-1225) 2005 VIII, 774 p
Keywords:
LT
Baltijos jūra; Baltijos jūros regionas; Christianizacija; Europeizacija; Istorijos teorija; Medievistika; Metodologija; Nils Blomkvist; Nilsas Blomkvistas; Regionas; Vakarų Europos istoriografija; „The Discovery of the Baltic: The Reception of a Catholic World-System in the European North (AD 1075–1225)“.
EN
Baltic region; Baltic sea; Christianisation; Christianization; Europeanisation; Europeanization; Europeisation; Medieval studies; Medievistics; Methodology; Nils Blomkvist; Region; Theory of history; West European historiography; „The Discovery of the Baltic: The Reception of a Catholic World-System in the European North (AD 1075–1225)“.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Nilso Blomkvisto knyga „Baltijos atradimas. Katalikiškos pasaulio sistemos suvokimas Europos Šiaurėje („Discovery of the Baltic. The Reception of a Catholic World-System in the European North“), skirta europeizacijos procesui Baltijos jūros regione. Atskirai nagrinėjama pietrytinės Švedijos Kalmarsundo regiono, Gotlando salos ir Dauguvos žemupio europeizacija. Tyrimo chronologinės ribos – 1075–1225 metai. Teoriniu pagrindu pasirinkta europeizacijos ir christianizacijos koncepcija, centro-pusiau periferijos-periferijos konstruktas, visuomenių vystymosi teorija ir kitos. N. Blomkvistas neužsiima tik apžvalginiu europeizacijos pristatymu. Jis pristato ne tiek pačius ginčus dėl faktų, kiek istoriografines koncepcijas europeizacijos atžvilgiu ar visuomenių vystymosi teorinius modelius. N. Blomkvistas aptaria žymiausius autorius, jų santykį su metodologija, siejant ją su atskiromis istoriografinėmis mokyklomis ar srovėmis – Analų mokykla, marksistine istoriografija, kultūrine antropologija, istorine sociologija ir kitomis. Knygos pirmoje dalyje nagrinėjamos metodologiniai darbo klausimai, leidžiantys apibrėžti pagrindinę darbo problemą – europeizacijos procesą Baltijos jūros regione. Antrojoje dalyje nustatomi ir struktūrizuojami galimi europeizacijos būdai – reformos ir revoliucijos. Trečioje pateikiama bendra Baltijos jūros regiono europeizacijos panorama ir tiriami Kalmarsundo srities, Gotlando salos ir Dauguvos žemupio atvejai. Ketvirtoji dalis skirta tyrimams apibendrinti, dėmesį sutelkiant į krikščioniškų valstybių Baltijos jūros regione atsiradimą.

ENThe paper discusses the book “Discovery of the Baltic. The Reception of a Catholic World-System in the European North” by Nils Blomkvist, focused on the Europeanization process in the Baltic Sea Region. The paper separately investigates Europeanization of the Kalmarsund region of south-eastern Sweden, Gotland Island, and the lower reaches of the River Daugava. The chronological boundaries of the research cover the period from 1075 to 1225. The theoretical basis covered the concept of Europeanization and Christianization, the central – semi-peripheral – peripheral construct, the theory of societies’ development, etc. Blomkvist does not engage only in the overview presentation of Europeanization. He presents not the disputes over the fact but rather historiographical conceptions towards Europeanization or societies’ development theoretical models. Blomkvist discusses the most prominent authors, their relationship with methodology, associating it with individual historiographical schools or trends – the Annales School, Marxist historiography, cultural anthropology, historical sociology, etc. The first part of the book examines the methodological issues of the study, which define the main problem, i.e. the Europeanization process in the Baltic Sea Region. The second part establishes and structures the potential ways of Europeanization: reforms and revolutions. The third part presents the overall panorama of Europeanization of the Baltic Sea Region and analyses cases of the Kalmarsund Region. Gotland Island and the lower reaches of the Daugava River. The fourth part summarises the studies, focusing on the appearance of Christian states in the Baltic Sea Region.

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37133
Updated:
2018-12-17 11:42:56
Metrics:
Views: 11    Downloads: 6
Export: