J. Girdzijauskas - poezijos grožio sergėtojas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
J. Girdzijauskas - poezijos grožio sergėtojas
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2005, Nr. 7, p 14-17
Keywords:
LT
19 amžius; Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTLiteratūros istoriko ir teoretiko, profesoriaus, habilituoto humanitarinių mokslų daktaro, žymiausio lietuvių eilėtyrininko Juozo Girdzijausko (g. 1935) 70-mečio proga parašytame straipsnyje apžvelgiami ir įvertinami jo nuveikti darbai. Dvi J. Girdzijausko monografijos – "Lietuvių eilėdara: Silabinės-toninės sistemos susiformavimas" (1966) ir "Lietuvių eilėdara: XX a." (1979) – atkuria lietuvių poezijos eilėdaros raidos istoriją nuo jos ištakų, raštijos pradžios, iki XX a. antros pusės. Šiais kapitaliniais veikalais J. Girdzijauskas pradėjo lietuvių eilėtyros tradiciją, kurios veikiami plėtojosi vėlesni kitų autorių tyrinėjimai. Iki šiol abi eilėtyrinės J. Girdzijausko monografijos lieka svarbiausi šios srities darbai lietuvių literatūros mokslo istorijoje. Be minėtų veikalų, J. Girdzijauskas išleido studentams skirtą "Lietuvių eilėdarą" (1967) ir "Eilėdarą" (1980), "Literatūros terminų žodyno" antrąjį sąsiuvinį (1998), parašė skyrių apie eilėdarą "Literatūros teorijos apybraižai" (1982). Lietuvių eilėtyros mokslui svarbi jo parengta antologija "Lietuvių poetikos pradmenys" (1985). Moksliniai J. Girdzijausko interesai neapsiriboja eilėtyra. Mokslininkas domisi ir XIX a. lietuvių literatūros istorija. 2001 m. išleista jo sudaryta ir didele dalimi jo parašyta "Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius". Šiame veikale iš esmės sukaupta ir apibendrinta visa ikšiolinė XIX a. lietuvių literatūros tyrinėjimų istorija. Be to, literatūrologas yra išleidęs savo mokytojo, senosios LDK raštijos tyrinėtojo Jurgio Lebedžio darbų dvitomį, jo paskaitas, straipsnių apie jį rinkinį.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių eilėtyra, eilėdara, eilėraščio metrinė struktūra, silabotoninis metras.

ENThe article reviews and evaluates the works done by Juozas Girdzijauskas (b. 1935), the historian and theorist of literature, professor, habilitated doctor of humanities, the most famous Lithuanian poetry investigator, which was written on the occasion of his 70th anniversary. Two J. Girdzijauskas monographs - "The Lithuanian versification: Formation of syllabic-accentual system" (1966) and "Lithuanian versification: the twentieth century" (1979) – reproduce the development of the history of Lithuanian poetry from its origins, the beginning of writing, up to the second half of the twentieth century. The following capital works were the beginning for J. Girdzijauskas to start the tradition for the investigation of Lithuanian poetry, which influenced the development of subsequent studies by other authors. So far, both monographs on poetry investigation by J. Girdzijauskas remain the most important works in this field in science history of Lithuanian literature. In addition to aforesaid works, J. Girdzijauskas published "Lithuanian versification" (1967) and "Versification" (1980) designed for to students, second notebook of "Dictionary of Literary Terms" (1998), wrote a chapter on versification in "Essay on Literary Theory" (1982). His framed anthology "The Elements of Lithuanian poetry" (1985) is important for the science of Lithuanian poetry investigation. Scientific interests of J. Girdzijauskas are not limited by poetry investigation.The scientist is interested in the history of Lithuanian literature of the nineteenth century. His made and written to a large extent "History of Lithuanian literature. The nineteenth century" was published in 2001. This work covers basically collected and summarized the history of studies of Lithuanian literature of the nineteenth century by now. In addition, the literary critic has published two-volume of the works by his mentor, Jurgis Lebedys, the researcher of old GDL writing, as well as the set of articles about him.

ISSN:
0235-7151
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3709
Updated:
2018-12-17 11:37:58
Metrics:
Views: 45    Downloads: 7
Export: