Sovietinio saugumo veikla prieš lietuvių pabėgėlius Vokietijoje 1945-1950 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sovietinio saugumo veikla prieš lietuvių pabėgėlius Vokietijoje 1945-1950 m
Alternative Title:
Soviet security operations actions against Lithuanian refugees in Germany in 1945-1950
In the Journal:
Genocidas ir rezistencija. 2005, 2 (18), p. 64-82
Keywords:
LT
Agentai; Berlyno operatyvinė grupė; DP; Emigrantų organizacijos; Kompromitavimas; Lietuvių pabėgėliai; Lietuvių pabėgėliai Vokietijoje; Lietuvos TSR NKGB (MGB) I skyrius; Pabėgėliai; Pagrobimai; Sekimas; Sovietų saugumas; Sovietų valstybės saugumas; VLIK'as; Vokietija (Germany).
EN
Agents; Berlin operational group; Compromitation; Displaced persons; Emigre Organizations; Germany; Lithuanian refugeers in Germany; Lithuanian refugess; Refugees; Seizures; Soviet security; Soviet state security; Supreme Committee for Liberation of Lithuania (VLIK); Surveillance; 1-st department of the Lithuanian SSR NKGB (MGB).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama konkreti NKGD (vėliau MGB) veikla, nukreipta prieš emigrantų organizacijas ir atskirus asmenis. Už veiklą prieš lietuvių emigraciją buvo atsakingas NKGB (MGB) 1-asis (žvalgybos) skyrius. Kai kuriose šios veiklos srityse jam talkino tos pačios institucijos 2-asis (kontržvalgybos) skyrius. Specialiai veiklai prieš emigrantus buvo įkurtas NKGB (MGB) 1-ojo skyriaus poskyris, kitaip dar vadinamas Berlyno operatyvine grupe. Šios grupės nariai atliko įvairų žvalgybinį darbą tarp lietuvių emigrantų. Veiksmingiausia kovos priemone laikytas agentūrinis įsiskverbimas į emigrantų gyvenimą. Pokario metais sovietiniam saugumui pavyko užverbuoti ir infiltruoti keletą savo agentų. Be specialių užduočių, slaptųjų bendradarbių tikslas buvo rinkti įvairių informacijų apie lietuvių pabėgėlius. Didžiausiu NKGB (MGB) informacijos šaltiniu tapo spauda. NKGB (MGB) dokumentuose daugiausia dėmesio skirta VLIK'ui. Saugumas niekino šį komitetą, visuomet kaltino jį bendradarbiavus su svetimų valstybių specialiosiomis tarnybomis. Bet šalia niekinimo buvo pripažįstama VLIK'o reikšmė lietuvių pabėgėlių gyvenime. Rinkta įvairi informacija apie jo sudėtį ir veiklą. Sovietinis saugumas domėjosi ir kitomis politinėmis, kultūrinėmis ar mokslinėmis organizacijomis. Stengtasi apie jas surinkti kuo daugiau informacijos, kuri buvo reikalinga vykdant „aktyvias priemones“ – kompromitavimą, šantažavimą, dezinformavimą ir pan. Šiurkščiausia veikimo forma tapo žmonių suėmimai ar jų grobimo iš Vakarų valstybių okupacinių zonų planavimas ir vykdymas.

ENThe paper examines the specific activities of the People’s Commissariat for State Security, or NKGB (later the USSR Ministry of National Security, MGB), directed against emigrant organisations and individual persons. The 1st (Intelligence) Division of NKGB (MGB) was responsible for the activities against Lithuanian emigration. The 2nd (Counterintelligence) Division also helped it in certain areas. The subdivision of the 1st Division of NKGB (MGB), also known as Berlin Operational Group, was established specifically for intelligence operations among Lithuanian emigrants. Agent infiltration in emigrants’ life was considered to be the most efficient fighting means. In the post-war period, the Soviet security service recruited and infiltrated several agents. Besides special tasks, the aim of secret collaborators was to collect diverse information about Lithuanian refugees. The press became the major source of information for NKGB (MGB). Their documents mainly focus on the Supreme Committee for the Liberation of Lithuania (VLIK). The security service despised this committee and constantly accused it of cooperating with the secret services of foreign states. However, the significance of VLIK in the life of Lithuanian refugees was recognised. Diverse information about its composition and activities was collected. The Soviet security service was also interested in other political, cultural or scientific organisations. There were attempts to collect as much information as possible, which was necessary for undertaking “active measures”, i.e. discredit, blackmail, disinformation, etc. The harshest form of actions was arresting people or planning and executing their abduction from the occupation zones of Western states.

ISSN:
1392-3463
Related Publications:
Prel. Mykolas Krupavičius - nepriklausomos Lietuvos kūrėjas ir gynėjas / Algimantas Liekis. Logos (Vilnius). 2010, 64, p. 123-129. 2010, 65, p. 75-84.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37017
Updated:
2018-12-17 11:42:54
Metrics:
Views: 6    Downloads: 7
Export: