Fribūro universiteto draugijos "Lituania" šalpos fondas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fribūro universiteto draugijos "Lituania" šalpos fondas
Alternative Title:
Self assistance fund of the Freiburg university "Lituania" society
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2012, t. 36, p. 91-117
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aleksandras Dambrauskas; Draugija "Motinėlė"; Draugija "Rūta"; Draugija "Žiburėlis"; Fribūras; Fribūro universiteto draugijos "Lituania" šalpos fondas; Juozas Petrulis; Studentai; Universitetas; Aleksandras Dambrauskas; Freiburg; Juozas Petrulis; Lithuania; Society "Motinėlė"; Society "Rūta"; Society "Žiburėlis"; Students; The Self Assistance Fund of the Freiburg university "Lituania" Society; University.
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Fribūras; Studentai / Students; Universitetai / Universities.
EN
Aleksandras Dambrauskas; Freiburg; Self Assistance Fund of the Freiburg university Lituania Society; Society Motinėlė; Society Rūta; Society Žiburėlis.
Summary / Abstract:

LTXIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje pradėta kurti draugijas, teikiančias materialinę pagalbą aukštųjų mokyklų studentams. Tarp jų galima būtų paminėti dvi Kaune įsteigtas draugijas („Motinėlė“, „Žiburėlis“), pirmoji draugija aktyviai veikė ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tokiu pat būdu kūrėsi Vakarų Europoje studijuojančių studentų draugijos, kurios taip pat rūpinosi studentų studijų materialinių sąlygų užtikrinimu. Fribūro universitete (Šveicarija) veikė „Rūtos“ draugija, Pirmojo pasaulinio karo metais pervadinta „Lituania“. 1919 m. studentai patys organizavo Šalpos fondą prie šios draugijos. Fribūro lietuvių studentų akademinės draugijos „Lituania“ Šalpos fondas veikė 1919-1922 m. ar iki 1926 metų. Per šį laikotarpį sušelpta apie 30 studentų. Fondas daugiausia buvo finansuojamas JAV lietuvių Tautos Fondo lėšomis. Fribūro draugijos „Lituania“ Šalpos fondas daugiausia veikė pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos kūrimo metais. Dėl to Fondo duota parama gerokai pasitarnavo studentų aukštosioms studijoms užsienyje, kol dar Lietuvoje tik kūrėsi universitetas. [versta iš angliškos santraukos]

ENAt the end of the 19th and beginning of the 20th c. societies were created which were concerned with providing material assistance to students of higher schools. From these societies one can mention two societies founded in Kaunas ("Motinėlė", "Žiburėlis"), the first of which was also active in the USA. In this way the societies of students studying in Western Europe, which were also concerned with the questions of funds for studies were founded. At Freiburg University in Switzerland there was the academic "Rūta" society, which during the years of World War I had the name "Lituania". In 1919 the students themselves organized an Assistance Fund as part of this society. The Assistance Fund of the Freiburg Lithuanian Student Academic Society "Lituania" was active in 1919-1922 or until 1926. During this period about 30 students received assistance. Lithuanians from the Tautos Fondas of USA primarily financed the Fund. The Fund was active in the first year of independent Lithuania. Thus, the assistance given by the Freiburg University Academic Society "Lituania" was of great use to students for higher studies abroad while in Lithuania a university was only being created. [text from author]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36781
Updated:
2018-12-17 13:15:53
Metrics:
Views: 33    Downloads: 11
Export: